New Revelations through the Eucharist

Books

Share

What you need to do to enrich your spiritual life

and know how to deal with

catastrophes

coming to the world

Introducing new book #1 

published in 2019

The Gift of The Six Kowtows

A Present from Blessed Mother Mary

to Humanity


This book…

 • Is the result of nine years on the path of following the Lord
 • Recognizes the blessing of adoration of the Lord in the Eucharist
 • Was not written in ink but with the Holy Spirit through the heart of a person
 • Includes songs of Jesus and poetry inspired by the Holy Spirit
 • Is about the Eucharistic Jesus and holy miracles of the Most Blessed Sacrament
 • Introduces Our Mother’s Six Kowtows “as a means of communicating with the Heavenly Kingdom” and for “returning to God with submission” to be blessed and saved
 • Introduces the Rosary of The Six Kowtows that bring God’s light to the world
 • Introduces the messages of the Holy Spirit
 • Speaks of the will of the Lord and His call to everyone to repent and return to Him
 • Calls upon people to live truly with their hearts in love
 • Although the book was written in English, there are a lot of miraculous images and simple illustrations, so readers only need to sincerely pray to understand the will of the Heavenly Kingdom.
 • This  book needs to reach readers before catastrophes happen to the world.
 • There are many more things to discover in this book.
 • Be inspired by the Holy Spirit.

Book Details:

– The book is 432 pages. Dimensions: 5.5 x 8.5 Inches

– Published by the Disciples of the Body and Blood of Jesus Christ

– Price: $19.95 U.S.

– Shipping and handling: $10 US (Outside USA: $30 US)

– Your gifts are greatly appreciated to print coming books

– Contact email address: nrtte@mail.com

– Or send a check to the address:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


Giới thiệu sách mới #2

Phát hành năm 2019

Sáu Lạy Kính Dâng

CHÚA GIÊSU

THÁNH THỂ

 

 

 

 

 


Nội dung sách:

•  Rất nhiều hình ảnh ghi lại phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể
• Trích dẫn các thông điệp từ những ngày đầu theo Chúa tựa như tuần trăng mật giữa Thiên quốc và con người
• Giới thiệu Sáu Lạy là cách cầu nguyện mới “như một phương tiện liên lạc với Thiên quốc” và để giúp chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng
• Cuốn sách được kết tinh bởi cảm hứng của Chúa Thánh Thần
• Trực tiếp ghi lại lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu về tình thương của Ngài cho nhân loại
• Giới thiệu những bài thơ từ Chúa Thánh Thần và những bài hát được dạy bởi Chúa Giêsu trước Mình Thánh Chúa
• Chuỗi Mân Côi Sáu Lạy là một món quà vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa để Ngài ban ánh sáng, tình yêu và ân sủng cho thế giới
• Cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày, đặc biệt hữu ích khi xảy ra sự kiện bất ngờ
• Nếu một ngày không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ do thảm họa thiên nhiên, Sáu Lạy sẽ thay thế
• Sáu Lạy là cách hiệu quả nhất để loài người xoa dịu cơn thịnh nộ và công thẳng của Thiên Chúa Cha
• Đang được dịch sang các ngôn ngữ khác
• Cần đến tay độc giả trước khi các tai ương và biến loạn xảy ra trên thế giới

Book details:
– Phát hành bởi Nhóm các Môn đệ của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
– Dày 100 trang, khổ giấy 14 x 21.5 cm

– Giá: $5.95 U.S.

– Vận chuyển và xử lý: $5 US (Outside USA: $10 US)

– Chúng tôi hân hoan đón nhận hiện kim để có thể in những cuốn sách khác

– Xin liên lạc điện thư: nrtte@mail.com

– Gởi chi phiếu hoặc money order về địa chỉ:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


Giới thiệu sách mới #3

Phát hành năm 2019

Kinh Nguyện Sáu Lạy

kính dâng

CHÚA GIÊSU

THÁNH THỂ


Nội dung sách:

• Trưng bày rất nhiều hình ảnh về phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể

• Chúa Giêsu ân cần giới thiệu Sáu Lạy của Đức Mẹ để Mẹ dạy loài người dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi
• Mừng ngày “Chúa đưa mẹ vào đời”
• Trích dẫn các thông điệp từ những ngày đầu theo Chúa tựa như tuần trăng mật giữa Thiên quốc và con người
• Giới thiệu Sáu Lạy là cách cầu nguyện mới “như một phương tiện liên lạc với Vương quốc” và để giúp chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng
• Cuốn sách được kết tinh bởi ơn của Chúa Thánh Thần
• Trực tiếp ghi lại những lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu về tình thương của Ngài cho nhân loại
• Giới thiệu những bài thơ từ Chúa Thánh Thần và những bài hát được dạy bởi Chúa Giêsu trong những đêm trường suy niệm trước Mình Thánh Chúa
• Chuỗi Mân Côi Sáu Lạy là món quà vô giá mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa để Ngài ban ánh sáng, tình yêu và ân sủng cho chúng ta và thế giới
• Cẩm nang dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày, đặc biệt hữu ích khi xảy ra sự kiện bất ngờ
• Nếu một ngày không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ do thảm họa thiên nhiên, Sáu Lạy sẽ thay thế
• Sáu Lạy là cách hiệu quả nhất để loài người xoa dịu cơn thịnh nộ và công thẳng của Thiên Chúa Cha
• Đang được dịch sang các ngôn ngữ khác
• Cần đến tay độc giả trước khi các tai ương và biến loạn xảy ra trên thế giới

Book details:
– Phát hành bởi Nhóm các Môn đệ của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
– Dày 144 trang, khổ giấy 14 x 21.5 cm

– Giá: $7.95 U.S.

– Vận chuyển và xử lý: $5 US (Outside USA: $10 US)

– Chúng tôi hân hoan đón nhận hiện kim để có thể in những cuốn sách khác

– Xin liên lạc điện thư: nrtte@mail.com

– Gởi chi phiếu hoặc money order về địa chỉ:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


Introducing new book #4

published in 2019

The Six Kowtows

Reverently Offered

to the

Eucharistic Jesus


Book content:

• Jesus graciously introduces Mary’s Six Kowtows so that She can teach mankind to offer them to the Holy Trinity.
• Celebrating Mary’s birthday
• Excerpts of messages from the beginning – to follow the Lord is like a honeymoon between the Kingdom of God and the world.
• Introducing a new prayer practice – The Six Kowtows – revealed by Mary “as a means of communication with the Kingdom” and to help us “return to God with surrender.”
• Be inspired by the Holy Spirit.
• Directly records Jesus’ heartfelt confession about His Heart to humanity
• Introduces new poems inspired by the Holy Spirit and songs taught by Jesus
• The new Rosary of The Six Kowtows is a priceless gift that we can offer to God that brings His light, love, and grace to the world.
• A handbook that teaches us daily prayer, especially helpful for when unexpected events occur
• If one cannot get to church due to a natural disaster, The Six Kowtows will act as a substitute.
• The Six Kowtows are an effective way for Mary to teach mankind to appease God’s wrath and justice.
• Being translated into different languages
• Needs to reach readers’ hands before events happen in the world

Book details:
– Published by the Disciples of the Body and Blood of Jesus Christ
– 192 pages, 5.5 x 8.5 inches

– Price: $9.95 U.S.

– Shipping and handling: $6 US (Outside USA: $12 US)

– Your gifts are greatly appreciated to print coming books

– Contact email address: nrtte@mail.com

– Or send a check to the address:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA


Introducing new book #5

published in 2020

The Prayers of

the Six Kowtows

Offering to

Eucharistic Jesus

 

 

 

 

 


Book content:
• Excerpts of messages from the beginning – to follow the Lord is like a honeymoon between the Kingdom of God and the world.
• Introducing a new prayer practice – The Six Kowtows – revealed by Mary “as a means of communication with the Kingdom” and to help us “return to God with surrender.”
• Be inspired by the Holy Spirit.
• Directly records Jesus’ heartfelt confession about His Heart to humanity
• Introduces new poems inspired by the Holy Spirit and songs taught by Jesus
• The new Rosary of The Six Kowtows is a priceless gift that we can offer to God that brings His light, love, and grace to the world.
• A handbook that teaches us daily prayer, especially helpful for when unexpected events occur
• If one cannot get to church due to a natural disaster, The Six Kowtows will act as a substitute.
• The Six Kowtows are an effective way for Mary to teach mankind to appease God’s wrath and justice.
• Will be translated into different languages
• Needs to reach readers’ hands before events happen in the world

Book details:
– Published by the Disciples of the Body and Blood of Jesus Christ
– 176 pages, 14 x 21.5 cm

– Price: $9.95 U.S.

– Shipping and handling: $6 US (Outside USA: $12 US)

– Your gifts are greatly appreciated to print coming books

– Contact email address: nrtte@mail.com

– Or send a check to the address:

Jesus Christ at Emmaus Foundation

225 Matlage Way #2937

Sugar Land, Texas 77487-9998   USA

 

The messenger, Lucia Phan, is an American immigrant from Vietnam. She leads an intense prayer life that focuses on attending Mass and adoration of Our Lord in the Most Blessed Sacrament. She receives the messages by way of interior locutions and is able to capture miraculous images of the Eucharist on her cell phone’s camera. When Jesus gives her messages, it is as a Father in the family, as the Master/the Teacher.

 

Please visit our websites:

New Revelations Through the Eucharist
nrtte.net

New Revelations Through the Eucharistic Jesus
nrttej.org

Please share this message and website with all those you know via e-mail, printing the message, and word of mouth.  


Las Seis Prostraciones 

Reverentemente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

208 pages

Coming soon

error: Content is protected !!