Bago Revelations Eucharist Sa

Ang Anim na Beses na Pagyukod sa Sahig ng Noo Habang Nakaluhod

Ganito ang bibigkasin sa bawat isa:

  Lahat ng Mga Mensahe ng Anim na Kowtow Narito

Ang Anim na Pagyukod at Banal na Pakikinabang Dasal

 Ang Six Kowtows – Other Languages (Italian, Portuguese and Chinese)


kowtow1Ang Pagsasagawa ng Anim na Kowtows o Pagyukod

Ang pagsasanay ng anim na kowtows ay inihayag ng Banal na Birhen Maria sa mensahero L., ay ang  pinakamalakas na  paraan  upang magbalik tayo sa Diyos at araw- araw na pagbabago. Sila ay dapat magsanay sa harap ng Banal na Sakramento, sa harap ng altar na may krusipiho, sa imahen ng Banal ng Awa o  sa harap ng imahen ng Banal na Puso ni Hesus at imahen ng Pinakamalinis na Puso ng Inang Maria. Ang anim na Kowtows ay ginagawa sa sumusunod na paraan :  Una sa lahat, kailangan mong lumuhod at sabihin ang panalangin sa Diyos Ama. Ikalawa , itaas ang ating panalangin sa bawat kowtows, ilagay ang parehong mga kamay na magkadikit na parang nagdarasal sa  puso ; pagkatapos itaas ang braso diretso nakaturo sa langit. Ikatlo, ibaba ang inyong mga braso at kamay at siko sa sahig; yumuko hanggang ang noo ay nasa lupa. Sa parehong oras,umupo sa inyong mga paa at manatili ang inyong kamay na magkadikit sa bawat taynga at ang kamay nakaposisyon ng panalangin, manatili sa dating pasisyon habang nagdarasal ng bawat kowtows, sumasamba, nanalangin sa Diyos at pinaparangalan si Maria. Pagkatapos ipahayag ang bawat kowtows, itaas ang inyong panalangin sa Diyos o sa Mahal na Ina. Ito ang panalangin ng inyong puso at isipan, pasasalamat at pagdarasal para sa kaluluwa ; ipagdasal ang mundo ; ang simbahan ; ang pastor ; mga kaluluwa sa purgatoryo ; mga pamilya at kalusugan, mga suliranin sa pananalapi ; para sa puno ng inyong bansa o iba pang panalangin na gusto ninyong itaas.

  1. Unang Kowtow itinataas ang Diyos Ama
  2. Ikalawa Kowtow Itinataas ang Diyos Anak
  3. Ikatlo Kowtow itinataas ang Diyos Espiritu Santo
  4. Ikaapat Kowtow itinataas Banal na Katawan at Dugo ni Hesus
  5. Panglima kowtow itinataas ang Limang Sugat ni Hesus
  6. Pang anim Kowtow itinataas ang Pinakamalinis na Puso ng Inang Maria at ang kanyang Tagumpay

Pagkatapos ng bawat pangungusap, sabihin ang “Totus Tuus”. ( ito ay sa latin , ibig sabihin ‘ ako ay lubos na sa iyo.”Ito ay parirala ( phrase) ni St. Louis de Montfort ang opisyal na moto ni St. John Paul II.)

Kung talagang hindi mo kayang pisikal na gawin ang Anim na kowtows, maaari  tumango, yumuko o lumuhod o yumukod at manalangin na espirituwal.

 


( Hindi ito ang unang pagkakataon na ang kowtow ay inihayag sa  pribadong Pagsisiwalat. Ang Fatima noong 1960, ang mga Anghel tinuruan ang tatlong bata magkowtow ; ginawa nila ito subalit ang mga tao ay hindi sumunod magmula noon…. Sa unang paglitaw ( apparition), noong kinausap sila, ang visionary Lucy nagsalaysay,” Ang sabi niya, huwag kayong matakot ! Ako ang Anghel ng Kapayapaan.Magdasal tayo.

Lumuhod kami sa lupa,yumuko siya hanggang ang kanyang noo ay nasa lupa at ipinaulit ang mga salita ng tatlong beses : Panginoon Diyos, Ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at mahal kita ! Ako ay humihingi patawad sa iyo sa mga taong hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Pagkatapos, tumayo sabi niya : Ang kanyang salita nakaukit ng malalim sa ating isip na hindi natin kayang kalimutan.

 

Magmula noon,kami ay nanatili ng maraming oras, nagpapatirapa katulad ng mga Anghel , paulit ulit ang salita hanggang sa bumagsak kami sa pagod. Pagkatapos ang Anghel tinatawag kami na magdasal at humingi ng pagpapakasakit sa ikalawang aparisyon ang sabi ng Ate

Lucia  “ Ito ang dahilan kaya nagsimula noon, iniaalay sa Panginoon ang lahat ng bagay na nakakamatay sa atin,kung wala, kung sakali, hanapin ang ibang forms ng mortification at pagdurusa,maliban kung manatili tayo ng maraming oras na ang noo  ay nasa lupa, inuulit ang dasal  na itinuro ng Anghel sa atin” bago ang ikatlong aprisyon at ang huling aparisyon ng Anghel ,sumulat si Lucia, “ Pagdating namin sa burol (hill)  ang lugar ng pagpapastol, kami ay lumuhod, at yumuko ang aming noo sa lupa at nagsimula kaming dasalin ang dasal ng Anghel: Aking Panginoon, Ako ay naniniwala, Ako ay sumasamba, Ako ay umaasa at Mahal Kita… Hindi ko alam kung ilang beses namin inulit ang dasal, noong ang pambihirang ilaw ay nagpakita sa amin .

 

Noon sumibol kung ano ang nangyayari at nakita ang Anghel.Siya ay mayroon hawak na kalis (chalice) sa kaliwang kamay na may ostiya sa ibabaw ng kalis, at may dugo na bumagsak sa kalis. At nanatili  ang kalis nakabitin sa  hangin, ang Anghel lumuhod katabi namin at pinaulit sa amin ng tatlong beses : Kabanalbanalang Trinidad, Ama ,Anak at Espiritu Santo,Iniaalay ko ang mahalagang Katawan,Dugo, Kaluluwa at Banal ni si Hesus Kristo, nasaloob ng tabernakulo ng mundo, kabayaran sa mga kamalian, mga kalapastanganan at malamig  kung saan siya mismo ay nasaktan. At sa pamamagitan ng walang katapusan na karapatan ( merit) ng kanyang Banal na Puso at ang Pinakamalinis na Puso ni Maria, Ako ay nakikiusap sa pagbabago ng mahirap na makasalanan.

 

Pagkatapos, pagtayo, kinuha ang kalis at ostiya sa kanyang kamay.” Habang  siya ay nagbibigay ng eukaristiya ang sabi niya, “ Tanggapin at inumin ang Katawan at Dugo ni Hesus Kristo, nakapangingilabot kalapastanganan hindi marunong magpasalamat na lalaki ! Kabayaran sa mga krimen at aliwin ang inyong Diyos. Isa pang muli, siya ay nagpatirapa sa lupa at inulit sa amin ng tatlong beses,parehong dasal “Kabanalbanalang Trinidad. Pagkatapos naglaho.  Nanatili kami ng matagal sa aming posisyon, inuulit and parehong salita ng maraming beses. Tumayo kami napansin namin na madilim na, umuwi na kami. Katapusan, bago tumanggap si Ate lucia ng huling aparisyon noong Hunyo 13,1929, sa kanyang kumbento sa kapilya, siya ay nagkowtow habang nagdarasal ng  dasal  ng Anghel.)

(All Kowtow Messages:  https://nrtte.net/archives/category/messages/the-six-kowtows?lang=ph)


error: Content is protected !!