Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Tràng Hạt Sáu Lạy

Share

Tràng Hạt Sáu Lạy

~ Mang ánh sáng đến thế giới ~

(Mạc khải qua một thành viên của Nhóm Mình Máu Thánh Chúa Kitô)

 

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Ngài,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Ngài là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.  (Gioan 1:1-5)

-o0o-

 

Làm Dấu Thánh Giá

Kinh thờ lạy Mình Thánh Chúa: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần – Con thờ lạy Ngài cách sâu thẳm. Con xin dâng lên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và Thiên Tính cực châu báu của Chúa Giêsu Kitô, đang hiện diện trong các Nhà Tạm trên toàn thế giới, để đền bù cho những thờ ơ, lạnh nhạt và xúc phạm mà Chúa bị tổn thương. Và thông qua những công đức vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, con nài xin Chúa và Mẹ ban ơn trở lại cho những tội nhân đáng thương.

 

 • Kinh Tin Kính
 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng
 • Kinh Sáng Danh

 

Kinh cầu Đức Chúa Thánh Thần: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để lấp đầy trái tim những người trung thành với Chúa và đốt lên trong họ ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin gởi Thần Khí Chúa đến để họ được tái sinh. Xin Chúa đổi mới bộ mặt trái đất.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã hướng dẫn trái tim của những người tín trung bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con cùng một Thần Khí để được khôn ngoan và luôn hân hoan trong sự chúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin, nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Kinh Thánh Thể Fatima: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con tôn thờ Chúa! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể cực trọng.

 

LẠY THỨ NHẤT

Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ HAI

Cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ BA

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ TƯ

Cầu nguyện với Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ NĂM

Cầu nguyện với Năm Vết Thương Thánh Chúa Giêsu. Mọi người thưa: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Chúa].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

LẠY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Mọi người đáp: “Totus Tuus” [Con hoàn toàn thuộc về Mẹ].

 

Kinh xin Ân xá Fatima: Lạy Chúa, con tin tưởng, con thờ lạy, con hy vọng, và con yêu mến Chúa! Con cầu xin ơn tha thứ cho những người không tin, không thờ phượng, không hy vọng và không yêu mến Chúa! [3 lần]

 

Kinh cầu cho hàng giáo sĩ và tu sĩ: Lạy Chúa, con nài xin Chúa ban thêm những người dâng hiến đời mình cho Chúa, cho họ được ơn bền đỗ và xin thánh hóa các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.

 

 • Kinh Lạy Cha
 • Kinh Kính Mừng [6 lần]
 • Kinh Sáng Danh

 

Kinh cầu cho kẻ có tội: Lạy Chúa Giêsu, vì tình thương của Chúa và để phạt tạ cho những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và cho việc trở lại của các tội nhân đáng thương.

Xin cầu nguyện điều này:

 

Khải Huyền 7:10,12

Họ lớn tiếng tung hô:

“Kính lạy Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.”

Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời. Amen!

Tràng hạt Sáu Lạy dâng kính Gia Đình Thiên Quốc (*)

là phương pháp kết hiệp mật thiết nhất với Đấng Toàn Năng.

 


 

error: Content is protected !!