Bago Revelations Eucharist Sa

Mga Panalangin kay Abba na aming Ama

Share

Abba, Ama! Panalangin

Diyos Ama, ikaw ang aming Ama at ang Ama sa Langit ng lahat ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at malalim na pasasalamat, isinubsob namin ang aming sarili sa harap ng iyong mukha, upang ipagkatiwala at lubos na inilaan sa iyo ang amin sarili, aming buhay, aming gawain at aming pagmamahal. Nais namin araw-araw na malaman at mahalin ka ng higit at tumanggap ng maraming pagpapala mula sa iyong kabaitan at kabutihan para maibahagi namin sa iba.

Ipinapanalangin namin na bigyan mo kami ng malaking biyaya ito:  magkaroon ng lubos na pag-ibig para sa pinaka maawain na Puso ni Jesus, ang iyong minamahal na Anak, sa pakikiisa sa Banal na Espiritu, para sa amin magpakailanman purihin ang iyong walang hanggan awa.

Inang Maria, ang Minamahal na Anak ng Ama sa Langit at ang aming Maawaing Ina mangyaring ipanalangin mo kami. Amen.


“Abba, Ama!”

Ang titulo ng Diyos na “Abba” ay natagpuan sa isinangguni sa Bagong Tipan ng tatlong beses, sa mga sipi ng Marcos 14:36, Roma 8:16-17, at Galacia 4:6. Dalawang tao lamang ang nagbabanggit sa mga salitang ito sa mga talatang ito: sina Jesus at si Apostol Pablo.

Kantahin ang alleluia sa Panginoon

Bagaman ang lahat ng mga pangalan ng Diyos ay mahalaga sa maraming paraan, ang salitang “ Abba” ay isa sa mga pinakamahalagang pangalan sapagkat inilalarawan nito ang pagkamalapit sa Diyos at sangkatauhan. Ang salitang “Abba” ay aramaiko at nangangahulugan “ ama”. Ito ay isang karaniwan salita nagpapahayag ng pagkamalapit, matalik na ugnayan ng ama sa anak, katulad ng pagtitiwala ng anak sa ama.

 

Marcos 14:36

At sinabi niya, “ Abba, Ama, ang lahat ng mga bagay ay puwede sa iyo;  alisin mo sa akin ang tasa na ito; gayon pa man hindi ang akin kagustuhan, kundi kung ano ang iyong kagustuhan mo”

Roma 8:15-17 

Sapagkat hindi mo tinanggap ang espiritu ng pagka-alipin upang mahulog sa takot, ngunit natanggap mo ang diwa ng pagiging anak. Kapag sumisigaw tayo, “ Abba! Ama!” Ang Espiritu mismo ang magpapatotoo sa atin espiritu na tayo ay anak ng Diyos at kung mga anak, kung gayon mga tagapagmana, tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmana kasama ni Kristo, kung sakali tayo ay magdusa sa kanya upang tayo rin ay maluwalhati kasama niya. Galacia 4:6

 

At dahil kayo ay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa aming mga puso, sumisigaw, “ Abba! Ama!”

Noong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga apostoles na manalangin, nagsimula siya sa salitang “ Ama Namin”. Maraming espiritwal na pagmamahal sa dalawang salita iyon. Ang banal at matuwid na Diyos, na lumikha at nagpapanatili ng lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa mundo- ang makapangyarihan, palaging kasalukuyan, at alam-lahat: Hindi lamang niya tayo pinapayagan ngunit hinihikayat tayong tawagin siya na “ Abba, Ama.” Ang kanyang pag-ibig ay sagana, kaya mahal niya tayo at nais niyang gantihan ang kanyang pagmamahal.

Ito ay tunay na isang pribilehiyo para sa atin. Tunay na ang biyaya na mamahalin tayo ng Diyos hanggang sa punto na nais niyang lumapit sa atin sa pisikal kaysa sa hindi nakikitang paraan, ngunit hindi pa ito oras para mangyari iyon. Sinakripisyo ni Jesus ang Katawan sa Kalbayo upang mailigtas tayo.  Siya ay dumating at umalis upang ang Banal na Espiritu ay manirahan sa atin upang ibuhos ang napakaraming mga biyaya sa atin at maagap namin isigaw ng “ Abba! Ama!”

Abba, Ama! Mangyaring protektahan at maliwanagan ang amin karaniwan ama sa mundo, si Papa Francis, upang siya ay mamuno at muling pinasigla ang Simbahan ayon sa iyong kalooban.


Sino ang Ama ng Lahat ng Sangkatauhan?

 

“Ang biyaya ng Panginoon Jesukristo at pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat”( 2 Cor 13:14)

Karamihan sa mga Kristiyano ay walang malinaw at matibay na isip na mayroon silang Ama. Kapag nagbabasa ng” Diyos,”maraming tao ang nag-iisip na isang malakas, kagalang-galang at nakakakot na tao. Hindi nila ipinangahas na tawagin siyang na “Ama”. Mas kaunti ang Katoliko ang iniisip na Makapangyarihan tunay ay may lubos na mahal at tunay na puso ng Ama upang sila ay mabuhay kasama ang Ama sa maibiging ugnayan na iyon.

Karamihan sa mga panalangin sa Misa ay iniaalay sa Diyos Ama. At kahit na araw-araw ay nagdarasal tayo sa Diyos ng Ama Namin, madalas tayong walang tunay, mapagmahal at madamdaming ugnayan sa atin ama na nasa langit.

Sa panahong ito kung ang puso ng maraming tao ay sobrang lamig, tinawag tayo ng Diyos Ama sa langit upang buksan ang atin puso sa kanyang walang hanggang pag-big at malaman na siya mismo ang magpapatupad ng ating pinakamalalim na pangarap at pagalingin tayo  sa pamumuhay na takot at pag-aalinlangan.

“Tingnan kung ano ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama, na tayo ay  tatawagin na mga anak ng Diyos;  at ganoon din tayo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo kilala ng mundo ay dahil hindi siya kilala. Mga minamahal, tayo ay mga anak ng Diyos ngayon; hindi pa ito lumalabas kung ano ang ating magiging kahihinatnan, ngunit alam natin na kapag sila ay lilitaw ay magiging katulad natin siya, sapagkat makikita natin siya na katulad niya”( 1 Juan 3: 1-2).

Ang mga salita ni San Juan ay ginawang malinaw: Ang Diyos, ang Ama, na nagmamahal sa sangkatauhan sa isang espesyal na paraan, binago tayo sa kanyang pag-ampon sa mga anak sa pamamagitan ni Jesukristo.  Tinitingnan niya tayo, hindi dahil sa mga mata, kundi sa mapagmahal na mga mata ng isang Ama. Ang Ama ay walang hanggan na pagiging ama, na lumilipas sa lahat ng emosyon ng tao.

Sa mga mensahe mula sa Diyos Ama na ipinahayag sa pamamagitan ng mensahero na si Lucia Phan, isang Vietnamese- ameikano, ipinahayag ang kanyang pagnanais na makilala at mahalin natin siya.

Sa kasamaang palad, kakaunti sa mga anak ng Diyos Ama ang nakakaalam ng napakalaking pag-ibig na iyon. Maraming tao ang hindi nakakakilala sa Diyos bilang kanilang Ama. Ang mga maliliit na numero ay may ilang kahulugan ng Ama sa Langit, ngunit naghahanap siya ng higit pa sa kamalayan sa isang makatuwiran na antas- ang kanyang hangarin ay mahalin siya ng sangkatauhan ng buong puso.

Mangyaring bisitahin ang aming mga website: Eucharisticjesus.net at Eucharsiticjesus.faith upang ibabad ang iyong sarili sa matalik na relasyon na Ama-anak sa pagitan ng Diyos Ama at sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe na ibinigay sa huing panahon ng kasaysayan.

Inaasahan namin na magkaroon ka ng isang pagkakataon upang maranasan ang mga hangarin ng ama at hinahangad ang kanyang puso, na bukas na malawak  upang yakapin ka at  upang mapaunlad mo ang iyong tunay na pag-ibig sa Ama.


Panalangin sa Gabi sa Makapangyarihan Diyos Ama ng lahat ng Sangkatauhan.

Ang Diyos Ama, ang Ama ng lahat ng sangkatauhan, ako ay isang mahina at mapakumbabang tao. Noong nabubuhay ako sa pagnanasa at kasalanan pinili mo ako, ibinalik mo ako upang iligtas ako, at minamahal  mo ako sa iyong walang hanggan na pag-ibig.

Binigyan mo rin ako na pinakadakilang regalo- ang maging anak mo- at lahat ng sangkatauhan ay kapatid  ko na lalaki at babae sa iyong magaling na pamilya.

Ipinadala mo pa ang iyong minamahal na anak si Jesukristo, upang mamatay siya upang magdala ng mga kasalanan sa ngalan na sangkatauhan at walang anuman bagay na panatilihin mo ay hindi ibibigay sa amin.

Mangyaring pahintulutan akong mamuhay sa pasasalamat para sa iyo. Mangyaring gabayan at pagtibayin mo ako para sa akin na makasama sa landas na pinili mo para sa nalalabi kong buhay. Mangyaring buksan ang aking kaluluwa upang maunawaan ang pag-ibig na mayroon ka para sa akin. Mangyaring buksan ang akin puso upang pahalagahan ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Kung wala ang iyong proteksyon, madali akong magkasala at saktan ka. Mangyaring gabayan mo ako ayon sa iyong paraan. Ipinagkatiwala ko ang akin kaluluwa at katawan sa iyong mga kamay.

Manalangin tayo sa Pangalan ni Jesukristo, iyong anak at amin kapatid, ang Makapangyarihan at naghaharing Diyos,  sa pagkakaisa ng Banal na Espiritu magpakailanman. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!