Bago Revelations Eucharist Sa

Ang Birhen Maria Nagpapatirapa Araw-Araw para Sumamba sa Diyos

Share

Ang Birhen Maria Nagpapatirapa Araw-Araw para Sumamba sa Diyos

 

Sa mga lumipas na panahon, ang atin Birhen Maria ay nagpapatirapa araw-araw upang sumamba sa Makapangyarihan Diyos. Ngayon, siya ay gumaganap sa papel ng” Mobile Ambassador” na nagbibiyahe kahit saan na lumuluha ng dugo, nanawagan na magsisi at magpatirapa ang sangkatauhan at magbalik sa Diyos. Noong 2014, sa Emmaus chapel sa Sugarland, Texas, ang Pinagpalang Ina ipinakita ang kanyang regalo ng Anim na Kowtows sa sangkatauhan para sa paghahanda sa mga sakuna. Anim na taon ang nakakaraan ang nakalipas, COVID-!9 nag-umpisa lumabas sa Wuhan pagkatapos kumalat sa buong mundo.

 

Sa paghahayag sa kagalanggalang Maria Agreda (1602-1665), Ang Banal na Ina nagpahayag kung papaano siya nagpapatirapa araw-araw noong siya ay nasa lupa.

 

[…] araw-araw sa bukang liwayway, ako ay nagpapatirapa sa akin sarili sa harap ng Kataas-taasan Tao, at ako ay nagpapasalamat at pinupuri  natin siya bilang matatag na tao, sa kanyang walang katapusan na perpekto at nilikaha niya ako mula sa wala;  tinatanggap ko ang akin sarili bilang kanyang nilikha at ginawa ng kanyang kamay, binabasbasan ko siya at sinasamba, binibigyan ko siya na karangalan, kadakilaan at kabanalan, bilang Kataas-taasang Panginoon at Tagapaglikha ng akin sarili at lahat ng bagay na narito. Itinataas ko ang akin espiritu at iniaalay sa kanyang kamay, iniaalay ko ang akin sarili tunay na nagpapakumbaba at nagbibitiw sa kanya at hinihiling sa kanya na itapon niya ako ayon sa kanyang kagustuhan sa araw na iyon at sa lahat ng mga araw ng akin buhay at turuan niya akong magampanan ang mga bagay na lubos na makakasiya sa kanya. Ito ay akin inuulit ng maraming beses habang ang panglabas na gawain sa araw na iyon(…)

Mystical City of God

error: Content is protected !!