Bago Revelations Eucharist Sa

Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows

Share

Ana Pagrorosaryo ng Anim na Kowtows

–ang nagdadala ng Ilaw sa mundo-

( Ipinahayag sa isang miyembro ng mga Disipulo ng Katawan at Dugo ni Cristo)

Noong umpisa ay ang Salita,

at ang Salita ay kasama ng Diyos,

at ang Salita ay Diyos.

Siya ang umpisa kasama ng Diyos;

ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya,

at kung wala siya walang magagawa  na ginawa.

Sa kanya ay buhay,

at ang buhay ay ilaw ng mga tao.

Ang ilaw nagliliwanag sa kadiliman,

at sa kadiliman hindi masupil ( John 1:1-5)


Ang Palatandaan ng Krus

Fatima ang Dasal ng Anghel: Pinakamahalagang Banal na Trinidad- Ama, Anak at Banal na Espiritu-  Ako ay sumasamba inyo ng lubos. Iniaalay ko sa inyo ng lubos pinakamahalagang Katawan, Dugo, Kaluluwa at Banal na si Hesus Kristo, narito sa tubernakulo sa mundo, upang kabayaran sa karahasan, kalapastanganan at walang pakialam kung saan siya ay sinaktan. At sa pamamagitan ng walang katapusan halaga ( merit) ng Kabanalbanalan ng Sagradong Puso at Pinakamalinis na Puso ni Maria, nakikiusap ako sa inyo na magbago kayong kaawa-awang makasalanan.

Ang Apat na Sumusunod na Butil

 • Apostles Creed
 • Ama Namin
 • Aba Ginoong Maria
 • Glory Be…

 

Dasal ng Banal na Espiritu: Halika, Banal na Espiritu, punuin ang mga puso ng inyong pananampalataya at magpaningas sa kanila ng apoy ng iyong pagibig. Ipadala ang iyong Espiritu at saka sila nilikha. At saka ikaw babaguhin ang ibabaw ng lupa. Tayo ay magdasal. O Panginoon, na siyang nagturo sa mga matapat na puso sa pamamagitan ng ilaw ng Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng parehong Espiritu na tunay na marunong at palagi magsaya sa kanyang ambos. Sa pamamagitan ng Panginoon  Diyos. Amen

Fatima Eukaristiya Dalangin: Kabanalbanalan Banal na Trinidad, sinasamba ko ang akin Diyos, ang Diyos, Mahal kita ang Kabanalbanalan Banal na Sakramento.


ANG MALAKING BUTIL ( UNANG  KOWTOW )

Pansariling dasal sa Diyos Ama, pagkatapos “Totus Tuus” ( Lahat sa iyo)

Fatima Kapatawaran Dasal: Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita!  Ako ay  nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamaba, hindi  umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal:  Ako ay nakikiusap, Panginoon, palaguin,magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG  IKALAWANG  MALAKING  BUTIL ( IKALAWANG KOWTOW )

Pansaling dasal  sa Panginoon Hesus Kristo,  pagkatapos  “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal: Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG  IKATLONG MALAKING  BUTIL ( IKATLONG  KOWTOW )

Pansariling dasal sa Banal na Espiritu, pagkatapos “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-APAT NA MALAKING BUTIL ( PANG-APAT KOWTOW)

Pansariling dasal sa Katawan at Dugo ng Panginoon , “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-LIMANG MALAKING BUTIL ( PANG-LIMANG KOWTOW)

Pansariling dasal sa Limang Banal na Sugat ni Hesus Kristo, pagkatapos “Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

ANG PANG-ANIM NA MALAKING BUTIL ( PANG-ANIM KOWTOW)

Pansariling dasal sa Pinakamalinis na Puso ng Inang Maria at ang Kanyang Tagumpay,” Totus Tuus”

Fatima Kapatawaran Dasal:Akin Diyos, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at minamahal kita! Ako ay nakikiusap na patawarin ang mga tao na hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo! Amen. (3 beses)

Inspiradong Dasal: Ako ay nakikiusap,Panginoon, palaguin, magtiyaga at gawin mong maging banal ang mga pari, mga madre at semanarista.

 • Ama Namin . . .
 • Aba Ginoong Maria . . .(6 beses)
 • Glory Be

Matapos ang Ika-anim na Kowtow, itaas ang mas maikli, katulad na mga panalangin sa: St. Joseph; Sa St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael; ang mga anghel; ang mga anghel na tagapag-alaga; at ang mga santo.

Panalangin ng sakripisyo ni Fatima: O Hesus ko, ito ay para sa iyo at bilang pagpapahiwatig para sa mga pagkakasala na ginawa laban sa walang-malay na Puso ni Maria at para sa pagbabagong loob ng mahihirap na makasalanan.

 

Pahayag 7:10, 12

“Ang kaligtasan ay nagmumula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono! 

Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman! Amen.”

 


Ang anim na panalanging Kowtows
Makapangyarihan at buhay na Diyos, lumuluhod tayo sa harapan ng inyong mukha upang ialay ang ating pagmamahal at pasasalamat sa lumikha na lumikha sa atin at sa lahat ng bagay sa sansinukob. Ipinadala ninyo ang inyong pinakamamahal na anak upang iligtas tayo at ang banal na Espiritu upang pabanalin tayo at bigyan tayo ng buhay. Sa ating nagsisisi at mga puso, at mapitagan tayong nagdarasal.

Ang unang Kowtow
Salamat, nagmamahal, sumasamba, at nagpupuri sa Diyos Ama, na nagmahal at lumikha sa atin at hiningahan ang inyong Espiritu sa bawat buhay na nilikha upang maging katulad ng inyong larawan.

Kaluwalhatian ang iyong pangalan; Dumating ang inyong kaharian; Ang inyong kalooban ay gagawin sa lupa tulad ng sa Langit.

Iniaalay namin sa inyo ang ating kaluluwa at puso. Mangyaring tanggapin natin ang ating pusong nagsisisi.

Ang ikalawang Kowtow
Salamat, nagmamahal, sumasamba, at nagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Minahal ninyo tayo hanggang sa tanggapin natin ang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan.

Ipinahahayag namin ang iyong kamatayan, O Panginoon, at ipahayag ang iyong pagkabuhay na mag-uli hanggang sa ikaw ay muling pumarito.

Iniaalay namin sa inyo ang ating kaluluwa at puso. Nawa ‘y matamasa natin ang kaligtasan at magpakailanman ay pagnilayan ang inyong banal na mukha.

Ang ikatlong Kowtow
Nagpapasalamat tayo, nagmamahal, sumasamba at nagpupuri sa banal na Espiritu na nananahan sa ating puso na pangalagaan at pabanalin tayo.

Naniniwala kami na kayo ang ikatlong tao ng Diyos, ang bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama at ng Diyos anak. Sinasamba at iginagalang namin kayo tulad ng unang tao at pangalawang tao.

Iniaalay namin sa inyo ang ating kaluluwa at puso. Mangyaring bigyan tayo ng kapayapaan at pag-asa at baguhin tayo upang maging mas mabuting tao.

Ang ika-apat na Kowtow
Salamat, nagmamahal, sumasamba, at nagpupuri sa Eucharistic kay Jesus. Para sa pagmamahal sa sangkatauhan, iniaalay ninyo ang inyong sarili araw-araw sa altar upang maging katawan, dugo, kaluluwa, at kabanalan ni Jesucristo upang pangalagaan ang ating kaluluwa.

Nawa ‘y ihanda natin ang ating kaluluwa at katawan upang magalang na matanggap ang katawan at dugo ni Cristo at makiisa sa inyo nang mas husto. Mangyaring Welcome sa amin sa iyong puso at gawin sa amin ang platform sa ilalim ng iyong paa.

Nawa sa tuwing kakainin natin ang tinapay na ito at inumin ang sarong ito, ipinahahayag natin ang inyong kamatayan, O Panginoon, hanggang sa muli kayong pumarito.

Iniaalay namin sa inyo ang ating kaluluwa at puso. Nawa ‘y igalang, sambahin, at makiisa tayo sa araw-araw sa Eucharistic sakramento.

Ang ikalimang Kowtow
Salamat, nagmamahal, sumasamba, at nagpupuri sa limang banal na tanda ni Jesucristo, na isang hiwaga ng pananampalataya at kumakatawan sa Diyos Ama, sa anak, at sa banal na Espiritu, pati na ang katawan at dugo ni Cristo, at ang Immaculada puso ni Maria.

O limang banal na palatandaan ng Panginoong Jesucristo, na ating Diyos – ang limang banal na tanda ng pag-ibig, ang limang banal na tanda ng biyaya, ang limang banal na palatandaan ng banal na awa, ang walang hanggang tatak na ipinagkaloob sa atin, na bawat makasalanan, at ang tipan na ang Diyos ay hindi kailanman tumanggi kapag ang sangkatauhan ay tawad , nagsisisi, at nananawagan sa pangalan ng Diyos.

Iniaalay namin sa inyo ang ating kaluluwa at puso. Mangyaring pabanalin at baguhin tayo at ang inyong Simbahan sa lupa.

Ang ikaanim na Kowtow
Nagpapasalamat kami, nagmamahal, iginagalang, at pinupuri ang pinagpalang Birheng Maria bilang mapagmahal na anak na babae ng Ama sa Langit at ang ina ng sangkatauhan. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga puso at lahat ng bagay na sa amin. Mangyaring akayin tayo pabalik sa Diyos at mamagitan para sa lahat na makilala, mahalin, at sambahin ang banal na Trinity. Nag-aalok kami ng kowtow na ito sa iyo, Mapalad Virgin ina.

Sa pag-iibigan ni Jesucristo, na inyong anak, ang kanyang balikat ay nadurog at hindi na makapagpatuloy pa upang pasanin ang krus; Gayunman, ang lakas ay nagmula sa inyo – Bagama ‘t hindi ninyo dala ang krus bilang Panginoong Jesus, bagama ‘t hindi kayo naglalakad bilang inyong anak, pinasan ninyo ang espirituwal na krus, dala ninyo ang inyong puso, isang mapagmahal at nakapapanatag na puso kasama ang Panginoong Jesus, sa daan ng krus.

– o0o –

Binabasbasan natin, niluluwalhati at pinupuri ang pangalan ng Diyos magpakailanman.

Dalangin namin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos at ating kapatid, na naghahari sa Ama at sa banal na Espiritu, isang Diyos magpakailanman at walang katapusan. Amen.

Apocalipsis 7:10, 12
Ang kaligtasan ay pag-aari ng ating Dios na sits sa luklukan, at sa Cordero!
Amen! Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at maaaring sa ating Diyos magpakailanman at walang katapusan! Amen.

error: Content is protected !!