Bago Revelations Eucharist Sa

Archive for the Mga panalangin Category

Mga Panalangin kay Abba na aming Ama

Abba, Ama! Panalangin Diyos Ama, ikaw ang aming Ama at ang Ama sa Langit ng lahat ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at malalim na pasasalamat, isinubsob namin ang aming sarili sa harap ng iyong mukha, upang ipagkatiwala at lubos na inilaan sa iyo ang amin sarili,

Read more

Ang Dasal para Gumaling sa Pandemya

Ang Dasal para Gumaling sa Pandemya   Makapangyarihan sa lahat at walang hanggan Diyos, kami ay nagpapasalamat, pinupuri, pinaparangalan at sumasamba sa iyo. Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka sa amin at pagalingin mo kami ayon sa iyong kagustuhan. Pakiusap protektahan mo kami at ang buong mundo sa

Read more

Ang Rosaryo ng Anim na Kowtows

Ana Pagrorosaryo ng Anim na Kowtows –ang nagdadala ng Ilaw sa mundo- ( Ipinahayag sa isang miyembro ng mga Disipulo ng Katawan at Dugo ni Cristo) Noong umpisa ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Siya ang umpisa kasama

Read more

Mga Panalangin

Bukod sa Banal na Mass at pagsamba sa Banal na Sakramento, ang mga panalangin na inirerekomenda ng langit sa pamamagitan ng L .: ang Chaplet ng Divine Mercy, ang Rosaryo, ang Angelus, ang Chaplet ng Pitong kalungkutan, ang Chaplet ng St. Michael, at ang 14 Istasyon ng

Read more
error: Content is protected !!