Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thư viện âm thanh

Share

Thông điệp từ Đức Chúa Thánh Thần cho Nhân loại qua Ngôn sứ Lucia Phan

– 2021 –

1-14-2021-6 Lạy đặc biệt

210116_6 Lạy xin cho Đất Nước Hoa Kỳ

1-19-2021-Suy niệm Chuỗi Hạt Mân Côi 5 Sự Thương cùng 6 Lạy

5-03-2105- 6 – Lạy ngày lễ kính 2 Thánh Philiphe & Giacobe Hậu

210513 6-Lạy đúng Ngày Chúa Giê su về Trời 

210515 6-Lạy tại Nhà Thờ St. Justin

210516 – 6 – Lạy Lễ Chúa Giê su về Trời

  210522 6 – Lạy cầu cho Tướng Bùi Cao Khánh và nước Việt Nam (phần 01)

  210522 6 – Lạy cầu cho Tướng Bùi Cao Khánh và nước Việt Nam (phần 02)

210522 Thông Điệp gửi Tướng Bùi Cao Khánh

 


– 2020 –


Thông Điệp Sáu Lạy

Thứ Sáu Đầu Tháng Mùa Chay

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe:

200403_06 Kính dâng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Thông điệp

Suy niệm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe:


Thông điệp Sáu Lạy

Thứ Sáu Tuần Thánh

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe:

Suy niệm

Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá

Ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ngôn sứ Lucia Phan được linh ứng bởi

Đức Chúa Thánh Thần

Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe:


– 2019 –


1-5-2019 – Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia 


 

6 Lạy tại nhà thờ Holy Rosary 3-09-2019:

00 Loi gioi thieu Mua chay ngan

 01-Lời giới thiệu-Lạy thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

02-Lạy thứ Hai dâng lên Chúa Giesu

03-Lạy thứ Ba dâng lên Chúa Thánh Thần

04-Lạy thứ Tư dâng lên Mình và Máu Chúa Giê su

05-Lạy thứ Năm dâng lên 5 Dấu Thánh Chúa Giê su

 06- Lạy thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07-Kính Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy tại đại hội Thánh Mẫu La Vang, Houston, Texas – May 05, 2019:

01-05-05-2019 Lời mở đầu. Lạy thứ Nhất. Đức Chúa Cha

02-05-05-2019 Lạy thứ Hai. Chúa Giêsu

03-05-05-2019 Lạy thứ Ba. Chúa Thánh Thần

04-05-05-2019 Lạy thứ Tư. Mình và Máu Chúa Giêsu

05-05-05-2019 Lạy thứ Năm. 5 Dấu Thánh Chúa Giêsu

06-05-05-2019 Lạy thứ Sáu. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07-05-05-2019 Thánh Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy tại nhà thờ St. Thomas More, Houston, Texas, July 08, 2019:

01-07:08:2019 Lạy thứ Nhất. Đức Chúa Cha

02 07:08:2019 Lạy thứ Hai. Chúa Giêsu

03 07-08-2019 Lạy thứ Ba. Chúa Thánh Thần

04 07:08:2019 Lạy thứ Tư. Mình và Máu Chúa Giêsu

05 07:08:2019 Lạy thứ Năm. 5 Dấu Thánh Chúa Giêsu

06 07:08:2019 Lạy thứ Sáu. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07 07:08:2019 Thánh Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


– 2018 –


Chang Dang Thanh Gia :

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 1-4 

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 6-10

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 11-14


 

05-01-18 – Cach thuc hanh 6 lay

9-16-2018 – 0-Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu nguyện cho Việt Nam


9-16-2018 – 1-Lạy Thứ Nhất xin dâng lên Đức Chúa Cha

9-16-2018 – 2-Lạy Thứ Hai xin dâng lên Đức Chúa Con

 9-16-2018 – 3-Lạy Thứ Ba xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

9-19-2018 – 4-Lạy  thứ Tư xin dâng lên Mình và Máu Chúa Giêsu

09-19-2018- 5-Lạy Thứ Năm xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu

9-19-2018 – 6-Lạy Thứ Sáu xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria 

9-19-2018 – 7-Lời cầu nguyện với các thiên thần và các thánh 


  Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/27/2018

  Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/27/2018

  Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/27/2018

  Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/27/2018

  Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/27/2018

  Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và Máu của Đức Chúa Giêsu 06/27/2018

  Lạy Thứ Năm dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Chúa Giêsu 06/27/2018

  Lạy Thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ 06/27/2018

  Lời cầu nguyện với các thiên thần và các thánh 06/27/2018


6-16-2018 Cầu Nguyện Đặc Biệt cho Nước Việt Nam qua Sáu Lạy

 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/16/2018

  Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/16/2018

  Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/16/2018

  Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/16/2018

  Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và Máu của Đức Chúa Giêsu 06/16/2018

  Lạy Thứ Năm dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Chúa Giêsu 06/16/2018

  Lạy Thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ 06/16/2018


04-04-18 6 Lay Linh Hon:

01 Lay Linh Hon

 02 Lay Linh Hon

 03 – Lay Linh Hon

04 Lay Linh Hon

 05 Lay Linh Hon

 06 Lay Linh Hon

07 Lay Linh Hon

08 Lay Linh Hon

09 Lay Linh Hon

10 Lay Linh Hon

11 Lay Linh Hon

12 Lay Linh Hon


9-16-2018 – Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu nguyện cho Việt Nam


– 2017 –


Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng – Ngày Lễ Chúa Ba Ngôi    


Thông Điệp Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng


Ngày 12, tháng 02, năm 2017


-2005-– 2004 –


2004-03 – (1) Lạy Đức Chúa Cha xin cho chữa lành dịch bệnh

2004-03 (2) Lạy Đức Chúa Giêsu

2004-03 (3) Lạy Đức Chúa Thánh Thần 

2004-03 (4) Lạy Mình và Máu Chúa Giêsu

 2004-03 (5) Lạy Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

2004-03 (6) Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria 

2004-03 (7)  Cầu xin với thánh cả Giuse, các Tổng Lãnh Thiên Thần và các thánh


– 2003 –


2003-2_(1) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Nhất

2004-03 (2) Lạy Đức Chúa Giêsu

2004-03 (3) Lạy Đức Chúa Thánh Thần

2004-03 (4) Lạy Mình và Máu Chúa Giêsu

2004-03 (5) Lạy Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

2004-03 (6) Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

2004-03 (7) Cầu xin với thánh cả Giuse, các Tổng Lãnh Thiên Thần và các thánh

2003-2_(8) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Tám

2003-2_(9) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Chín

2003-2_(10) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười

2003-2 (11) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Một

2003-2_(12) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Hai

2003-2_(13) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Ba

2003-2_(14) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Bốn

 


Bạn phải làm gì để phát triển đời sống thiêng liêng và

Cách đối phó với những thiên tai sắp xảy ra

Giới thiệu sách mới viết bằng Anh ngữ:

Món quà Sáu Lạy

The Gift of The Six Kowtows

Tặng phẩm của Đức Mẹ Maria cho Nhân Loại

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

error: Content is protected !!