Bago Revelations Eucharist Sa

Labing Apat na Istasyon ng Krus

Share

Station_of_the_Cross_HomePebrero 26, 2013

Ang mensahe ay nanggaling sa Espiritu ni Jesus  na  ginabayan si L. sa kanyang mga sulat ukol sa 14 na Istasyon ng Krus.

Unang Istasyon: Si Jesus ay hinuhusgahan mamatay ni Pilato

L.,Panginoon Diyos, 2000 taon ang nakakaraan, ikaw ay nasa harapan ni Pilato upang makinig sa mga salita ng paninirang puri at paratang laban sa iyo. Ikaw ay tahimik, mababa ang loob na banal na tao, mayroon saloobin ng makapangyarihan Hari .O Panginoon Diyos, lahat ng nangyari ay misterioso noong umpisa pa lamang dahil lahat ay plano ng Diyos Ama. Sa pagtanggap ninyo at inyong pagtitiis, Napagtiisan ninyo ang kasalanan ng mga tao, katulad ng pagtitiis ngayon subalit sa pamamagitan ng yugto, mayroon nakatago tanda si Jesus mismo na ipinakita sa tao na mayroon kapangyarihan sa lipunan,sa mga tao na may kapangyarihan sa bawat panahon. Si Jesus ay tahimik na nakikinig sa mga pangungusap na inihayag ng mga tao na napili. Tayo ay napiling tao gumaganap na may katarungan o wala? Mayroon bang  karunungan sa mga pangungusap para sa kaluluwa, para sa mga tao nasa hukuman naghihintay ng  hatol?

O Panginoon, sa ating daigdig, ang labag sa katarungan ay managana.  Ang mga taong mayroon kapangyarihan inabuso ang kanilang  karapatan. Nabubuhay lamang sila sa kanilang sariling  karangalan. Kapag ang tao ay nakatayo sa kanilang harapan,at maling inakusahan nakagawa ng krimen at naghihintay ng hatol, ang  parusa kaya ay tama? Mayroon kayang matuwid at makatuwiran?

Ang Diyos nakita ang lahat ng bagay nagmula sa tao, ang mga kasalanan na nagawa ng tao, ang mga paglabag sa mga Uton ng Diyos, mga taong mayroon kapangyarihan sa lipunan, mga tao mayroon kapangyarihan sa simbahan. Lahat ng labag sa katarungan, ang mga  nasa puwesto na naghahatol sa tao at naghuhusga sa tao na kawalan pagtatangi,  mayroon katwiran, sa turo ng Diyos sa Ebanghelyo?

O Panginoon Diyos, ang ating daigdig ay punong-puno ng kasamaan. Kayo mga taong mayroon kapangyarihan na alam ang tao na walang kasalanan, subalit dahil sa kanilang  katayuan tiningnan nila ang ibang paraan at pinagwalang bahala nila ang walang kasalanan na tao. Maski alam nilang walang kasalanan ang tao at inakusa ng hindi tama subalit ng dahil sa katayuan , ng dahil sa kasakiman sa kapangyarihan,  ng dahil sa karangalan at salapi, hindi na nila tiningnan ng malalim ang mga bagay-bagay na makakatulong sa kanilang pasya buhay o kamatayan ng tao. Sila ay nag-abuso sa kanilang katungkulan at hindi nila tiningnan ang walang kasalanan tao na inakusa ng mali ng mga kapatid na lalaki. Maski ang mga Apostoles ay pinatay nila sa bato ng mga  mayroon kapangyarihan. Bahala na ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan, siya ang mag-protekta sa matuwid na tao laban sa mga masasama,na nag-abuso sa kanilang  kapangyarihan at  pinayagan batuhin ng bato ang matuwid na tao(1)

O Panginoon Diyos, si Jesus ay humarap sa labag na katarungan ng korte sa lupa.  Tinitingnan niya ang mga tao na mayroon kapangyarihan ngayon, mga nag-aabuso sa kanilang tungkulin ng katulad ng nangyari sa nakaraan na mas malupit at masamang paraan. Maraming mga walang kasalanan tao ang namatay. Maraming walang kasalanan ay inakusa ng mali. Tahimik, ang kanyang noo nakayuko,si Jesus tinanggap ang kasalanan ng mga taong maykapangyarihan, sa mga taong ito dapat nilang malaman na ang kanilang kasalanan bilang araw ay mahahayag sa liwanag.

Si Jesus  pinaalalahanan ang mga taong mayroon kapangyarihan upang maipakita ang katarungan sa bawat tao, kailangan tingnan nila ang kanilang sariling kasalanan;  sila kailangan nilang ipakita ang pagkakaiba sa gitna ang tama at mali, sa gitna ng katarungan at totoo; kailangan nilang magampanan ang tungkulin ng tao na may kapangyarihan sa lipunan, sa simbahan at bawat klase,para makita nila na mabuhay na matuwid, upang malaman nila ang katotohanan na si Jesus ang nagturo at para sa kanila upang malaman ang katotohanan ukol kay Jesus  na siyang hinatulan sa kasalana ng mga tao 2000 taon ang lumipas.

Ngayon, ang Diyos pinapayagan si L. na ihayag ang 14 na istasyon ng Krus. Ang bawat istasyon ng Krus ay tanda nanggaling sa Diyos, nakaturo ng maliwanag sa kasalanan ng bawat papel, sa bawat tao ngayon sa lipunan at ngayon lupa, na siya rin katapusan noong si Jesus ay dumating sa lupa. Ang Diyos inaanyayahan ang mga taong maykapangyarihan, may ranggo sa lipunan at sa simbahan, mamuhay na matuwid, mamuhay na may hustisya upang tumanggap ng katarungan at gantimpala na nanggaling sa Diyos. Ito ay paanyaya ng Diyos ngayon 2013 sa kapanahunan ng kurisma.

Ang Ikalawang Istasyon: si jesus Dinala niya ang Krus

Si Jesus ay tumanggap ng parusa. Ang mga sundalo inilayo siya at itinali siya sa poste. Ang poste na itinali si Jesus ay buhay pa rin ngayon.  Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ang poste ni Jesus 2000 taon ang nakakaraan.  Ito ay nasa kuwarto upang makita ng bawat tao. Sa kuwartong ito ay mayroon altar para ipagdiwang ang misa,upang paalalahanan ang mga perigrino na nasa pilgrimage sa Banal na Lupain at para makita nila ang poste na si Jesus ay itinali, hinahagupit ng mga sundalo. Hanggang ngayon,ang bakas ay naroon pa rin. Si Jesus narinig ang mga maling akusa at ang kahilingan ng mga tao. Siya ay tahimik.  Tinanggap niya ang hatol na nalulungkot niyang puso. Nang dahil sa pagmamahal, lubos niyang tinanggap ang hagupit sa kanyang katawan, para sa mga kasalanan nagawa ng mga tao na hindi  nila alam ang kanilang kasalanan ginagawa. Tiniis niya ang pait, dahil  nakita ang kalupitan ng mga tao sa bawat tao, ginagamit ang kanilang  kapangyarihan upang apihin ang bawat isa, sa kanilang pag-papaligsahan, at kanilang paglilinlang. Nagtiis siya sa mga hagupit ng mga tao, sa bawat tao noong panahon iyon at bawat tao  sa oras na iyon. Ang mga tao ay naghahanap na paraan upang patayin ang bawat isa;  sila ay naghahanap ng malupit na paraan upang mapinsala ang katawan at kaluluwa ng bawat tao. Sila hindi nila nakikita ang kilos nilang masama,na walang katarungan.  Sila hindi nila nakikilala ang kasalanan na madalas nilang ginagawa. Ang kasalanan ay hinahagupit  si Jesus na kanyang tinitiis sa katawan.  Sa kamay ng humahagupit sa kanya ng walang awa,tiniis niya ang hagupit na nakapangingilabot na ang kanyang laman ay nagkapunitpunit.Wala ng ibang pahirap maliban sa paghahagupit na kanyang tiniis para sa tao. Sa kanyang pagkatao, hindi niya makakaya ang nakapanghihilabot na hagupit. Sa kanyang kabanalan, sa pamamagitan ng banal na biyaya na nanggaling sa langit, siya ay binigyan ng lakas upang matiis ang  hagupit at mga pahirap na plano sa pasyon na kanyang tiniis sa bawat yugto, para sa kahulugan ng kasalanan nagawa sa oras na iyon at sa oras ngayon.

Ang bawat pamilya, magmula sa mga magulang  at mga anak,kung hindi nila nakita ang katotohanan na nanggaling sa Utos ng Diyos, pakikitunguhan nila ng hindi mabuti ang bawat isa kapag nag-usap , sa kanilang mga kilos sa bawat isa,  sa bugbog ng damdamin nagtitiis. Mayroon  labanan, mayroon inggitan,mayroon selosan, mayroon nagmamaktol, mayroon away at marami mga bagay na nakakasakit na ginawa pisikal. Mayroon mga kilos na may impluwensiya ng kasamaan na nanggaling sa kasamaan ng tiyak ng pamilya at mga kabataan na nalantad sa kasamaan sa batang edad.Ang mga batang  ito  dahil  sa kanilang nakita  noong bata pa sila , kapag sila ay lumaki , sila ay nagiging  marahas , sila ay nagiging  anak na dala ang masama sa lipunan, sa pamilya, at nagiging criminal sila,saan na matatapos ang buhay nila?

Si Jesus maliwanag na nakita ang lahat, ang hagupit na kanyang tiniis nagpapaalala sa atin na tingnan ang suliranin nangyayari sa bawat pamilya, sa bawat tao dahil sa marahas na ugali na bawat tao. Hindi nila mapigil ang sarili kaya ang katapusan hindi nila  tinatrato ng mabuti ang  bawat isa na naging dahilan sa pamilya, sa sarili at sa lipunan na magkasala na hindi nila alam na kasalanan nila. Si jesus nagtiis para sa bawat pamilya, bawat tao upang turuan ang bawat tao, kapag naharap sila sa pagsubok na sa isip nila hindi nila kayang hawakan,kailangan tingnan nila ang krus ni Jesus Kristo sa Ikalawang Istasyon, upang makita ang bugbog na kanyang tiniis.  Iniaalay niya ang kanyang katawan upang tanggapin ang kanilang kasalanan, upang tiisin ang kasalanan ng tao at hilingin sa Diyos Ama na patawarin ang kanilang offenses na ginawa ng mga tao maging boluntaryo  o hindi boluntaryo.

Ito ang kahulugan na pinaalalahanan tayo ng Diyos sa bawat pamilya at bawat tao,kapag dumating ang  paghihirap  sa pamilya,sa damdamin o pisikal,isipin ang bagay na kanilang magagawa. Mabuhay ng mapayapa at magdasal kapag naharap sa nakakatiyak na sitwasyon, kapag dumating ang suliranin, upang maunawaan nila ang katayauan at sila ay makapag-darasal upang bigyan ng pagkakataon ang ibang pangkat. Kung ang bawat trabaho ay gagawin na may hustisya, ngayon ang Diyos bibindisyunan ang pamilya, ang tao, sa espesyal  na paraan.Sabi niya” Magtanong at ipagkakaloob sa inyo;  hanapin at inyong makikita; kumatok at bubuksan ko kayo”. Kung ang mga tao ay tunay na naniniwala sa Diyos kahit anong sitwasyon,pagkatapos ang Diyos ay tunay na sasagutin ang bawat tao. Ito ang pangako  na nanggaling sa Diyos magmula ng magtiwala tayo sa kanya. Kung ang mga tao ay tunay na titingin sa Ebanghelyo at at mabatid ang kanyang katayuan at kanyang mga Utos, makikita at matutuklasan nila ang kamangha-manghang biyaya at pinakadakilang regalo ng Diyos na inilaan sa tao magmula noon inialay niya ang kanyang sarili na magtiis at ipagpalagay ang kapanagutan sa lahat ng kasalanan ng mga tao  sa harapan ng Diyos Ama.

Ang Ikatlong Istasyon: Si Jesus ay Bumagsak sa Unang Pagkakataon

Magmula sa pasakit ng katawan na kanyang naranasan, wala na siyang lakas na natira upang makayanan ang hagupit. Ang kanyang katawan natatakpan ng dugo, natatakpan ng malalim na sugat. Hindi na niya makita ng maliwanag ng mata, para makatayo at lumakad sa natitirang istasyon. Si Jesus ay pinahirapan ng napakalupit sa  kanyang katawan ay puros duguan at pati ang kanyang mata ay namamaga na hindi na niya makita ang nasa kanyang harapan upang makahakbang.  Inuulit, kung hindi sa kanyang kabanalan, kundi sa banal na suporta, hindi na niya ito maipagpapatuloy na magawa niyang dalhin ang Krus;  hindi na niya maipagpapatuloy magtiis sa kanyang istasyon, sa ilalim ng mabigat ng Krus, na naging dahilan ng kanyang unang pagbagsak.

Pagbagsak sa unang pagkakataon ay mayroon malalim na kahulugan. Si Jesus gusto niyang paalalahanan ang bawat tao sa kanilang buhay, bawat tao, mga pari,  mga simbahan, sa bawat klase sa lipunan, sa buong daigdig.  Kung ang tao  hindi nila hahanapin ang katotohanan na iniwan ni Jesus sa lupa, pagkatapos sila ay nakagawa ng kasalanan,whether  hindi boluntaryo  o  boluntaryo. Ang mga tao ay dumaraan sa mga sumusunod na yugto sa kanilang buhay: nag-umpisa sa kasalanan, nag-umpisa bumagsak, pagkatapos sa kanilang sariling kilos, sila ay nagsasanay ng mga bagay na makasalanan at natatapos  na sinasaktan nila ang bawat isa at ang kanilang sarili at sinasaktan nila ang kanilang  sariling papel. Ito ay paalala sa mga tao kapag ang tao ay lumabag sa batas(2).

Si Jesus iniwan ang pagtuturo sa tao, subalit ng dahil sa kanilang pagkakamali, bumagsak sila sa unang pagkakataon sa buhay. Ito ang tanda kung makikilala nila na sila ay nagkamali at tumayo  upang  gawin ang susunod na hakbang. Si Jesus nakita ang paglalakbay ng bawat tao sa lupa. Naunawaan niya ang sitwasyon na hinaharap ng tao. Naunawaan niya ang damdamin ng bawat tao. Dahil sa sitwasyon, ang mga tao ay maaring makagawa ng mabigat na pagkakamali na sinadya, sa kanilang papel sa buhay. Ayaw nilang tumayo, upang makabalik. Kung si Jesus hindi bumagsak sa unang pagkakataon bilang halimbawa, pagkatapos ang mga tao hindi nila makikita ang kanilang pagkakamali, para sila ay magpatuloy na tumayo, para sila magpatuloy na magbago at sila ay makabalik sa katotohanan sa kagustuhan ng Diyos. Si Jesus bumagsak sa unang pagkakataon ng dahil sa kasalanan nagawa ng tao na hindi nila nakikilala.  Sa buhay, ang mga tao bumabagsak ng maraming beses. Sa dahilan ito, si Jesus ang masakit  ng kanyang pagbagsak sa unang pagkakataon ay ng dahil sa kasalanan. Pagkatapos,tumayo siya upang tapusin ang  Way of the Cross na kanyang tinanggap bilang marangal na pagtitiis para sa mga tao. Mga tao na nabubuhay sa kasalanan at nabubuhay sa paraan na kasalanan, makinig sa paalala na nanggaling kay Jesus sa taon ng 2013. Ang simbahan dapat paalalahanan ang tao ukol sa Krus sa darating na araw sa panahon ng Kurisma.

Ang Pang-Apat na Istasyon: Jesus nagkita sila ng kanyang Ina

Ang Pang-apat na istasyon ay ukol sa isang sandali noong ang Banal na Ina nagkita sila na dala ni Jesus ang Krus. Ang Banal na Ina ay ang ina ng Diyos.  Siya ay katulad ng ibang  ina sa lupa,kaya ng makita niya ang pagpapahirap,ang sakit at kamatayan naghihintay sa kanyang anak, ang kanyang puso ay parang sinaksak ng kalungkutan.  Ang Inay mismo ay naglakad  sa Way of the krus.  Si Inay ay ang Ina ng Diyos, si Inay ay ang Ina ng tao subalit 2000 taon ang nakalipas, si Inay namuhay ng normal, katulad ng ibang ina sa lupa.Siya ay nabuhay na malapit sa kanyang anak, mahal ni Inay ang kanyang anak, inalagaan niya ang kanyang anak na lalali.  Lahat ng paa-aari ng kanyang anak ay pag-aari rin ni Inay at lahat ng pag-aari ni Inay ay pag-aari rin ng anak. Ang kanyang pagmamahal ayon kanyang paraan ng pag-aalaga ng lahat ng bagay. Si Inay ay kapareho ng ibang tao sa lupa ngayon.

Noong makita ni Inay na ang kanyang anak ay naghihirap, dala ang mabigat na Krus sa kanyang balikat, si Inay gusto rin niyang dalhin ang Krus sa kanyang balikat kasabay sa kanyang anak sa Daanan ng Krus  subalit lahat ng bagay ay inayos at lahat ng bagay ay plano ng Diyos.  Sa banal na biyaya, si Inay ay nakatanggap ng pagsisiwalat tungkol sa buong paglalakbay na kanyang tatanggapin. Si Inay tinanggap makipagtulungan sa Pasyon ni Jesus subalit sa kanyang pagkatao, ang panunuyang salita ng mga sundalo at maling akusa ng mga tao malalim siyang nalungkot. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay naghirap. Ang puso ni Inay ay parang sinaksak ng tabak noong makita niya ang kanyang anak na kanyang ipinagbuntis katulad ng ibang  ina sa lupa. Siya ay naghirap sa laman at sa kanyang buto, katulad ni Jesus na naghirap .Ang Ina at Anak nagtinginan sa isat-isa, na mayroon malalim na pang-unawa na nanggaling sa pananaw ng tao subalit sa pananaw ng langit, ito ay mas matibay maunawaan, malakas magtulungan,sa kagustuhan ng Ama na matupad ni Jesus ayon sa natanggap at inilahad noong ang salita ginawa sa laman o siya ay tao . Ito ang mga tanda na iniwan sa lupa ngayon.

Sa bawat pamilya, mayroon sakuna katulad ng sitwasyon kung saan mayroon mga bata na mayroon sakit at nahaharap sa kamatayan; katulad ng sitwasyon kung saan ang ina ay kailangan magtiis na tanggapin ang  bunga ng krimen na nagawa ng mga anak,nagdadamhati at nagtitiis sa mga pangungusap na ibinigay sa mga anak sa mga krimen na kanilang ginawa. Ito ang mga kasalanan  na si Jesus ang nagdala at siya ang halimbawa sa mga anak na nabubuhay sa kasalanan na gumagawa ng mga bagay  na hindi nag-iisip at walang dalangin.  Ang mga anak natatapos na dapat harapin ang bunga ng kanilang masamang  ginawa;  sila ay nasa kulungan, nahaharap sa bitay at  ang kanilang  ina ay naghihirap. Ito ay hindi patas sa ina sa lupa, subalit ang mga anak hindi nag-iisip, hindi nila alam na ang kanilang kilos ay mali, hindi nila alam na sinusundan nila ang kadiliman, hindi nila alam sinusundan nila ang ugali sa lupa, hindi nila  alam na ang ginagawa nila masama na siyang dahilan na ang ina ay sinaksak ng tabak.  Ito ay ukol sa ina sa lupa.

Tungkol sa Ina sa langit, siya ay nalulungkot kapag nakikita niya ang kanyang mga anak nabubulid sa kasalanan, hindi alam ang kalungkutan na sila ang dahilan kung bakit ang ina sa lupa ngayon at ang kanyang mga luha, ang kanyang luha ng dugo,tinatawag at inaanyayahan ang mga tao na magbalik sa Diyos, sa pamamagitan ng Pang-Apat na Istasyon ng Krus, tinatawag at inaanyayahan ang bawat ina na tumulong sa Diyos,magdasal sa kanilang espirituwal na buhay at ipagdasal ang kanilang anak.Kahit na, ang mga anak ay nagkasala, subalit kung sila ay buhay pa, mayroon pa rin silang pagkakataon. Ang Inay puwedeng magbigay sa anak ng pagkakataon na tingnan ang kanilang mga pagkakamali para sila bumalik na matuwid, upang bumalik silang magbayad ng utang ng pasasalamat sa Ina na naghirap sa kanilang mga kilos, mabuti ang ibat-ibang yugto at sitwasyon sa kanilang buhay.

Ang Pang-Apat na Istasyon ng krus, ang Banal na Ina pinaalalahanan ang mga ina sa lupa na sa buhay laging mayroon masakit na sitwasyon kung saan ang Ina ay nag-aalala sa mga anak, kung saan ang ina mahal ang kanyang mga anak. O Ina na lupa, tingnan ninyo ang halimbawa ng daan ng krus na ang Banal na Ina at si Jesus ay naglakad at nagtulungan sa kasalukuyan buhay, para sa inyo upang matuto kayong magtiwala, para malaman ninyo ang tungkulin ng Ina, , para malaman ninyo ang tungkulin mag-alaga ng mga anak, turuan ang mga anak ng matuwid magmula noong bata. Ang mga babae na Ina kailangan nilang maunawaan ang pagtitiis na kailangan nilang gawin at matuto sa halimbawa ng Banal na Ina. Ang mga babaing ito kiilangan nilang manalangin at kailangan nilang mamuhay sa buhay na karapat-dapat na ina sa lupa para ang kanilang mga dasal ay marinig ng Diyos, para ang Diyos magpatawad sa kasalanan at kasalanan ng anak.  Si Jesus  ay nagpakita ng halimbawa ng kanyang pagtitiis para sa lupa sa Istasyon ng Krus.

Itong Pang-Apat na Istasyon ng Krus. Si Jesus pinapayagan niya ako na ihayag sa mga tao na nakikinig. Sana ang paalala ng Banal na Ina ay marinig ng Ina sa lupa para matanggap nila ang plano ng Diyos; para magdasal sila sa Diyos, at magtanong sa Diyos na lumakad sila, hilingin sa Diyos sumama sa kanila, at tulungan silang tumiwalag at tulungan silang magpatawad ng anak; at dalhin ang kanilang anak na magbalik sa Diyos, sa pagmamahal ng Banal na Ina na nakita sa lupa; upang kanilang maipagpatuloy na mamuhay sa matuwid na buhay, nagtitiis at nanalangin sa natitirang araw ng daan taon.

Ang Pang – Limang Istasyon: Si Simon Tinulungan si Jesus na Dalhin ang Krus

Ang mga sundalo nakita si Jesus na mahina ng dahil sa pagpapahirap at nawalan na siya ng lakas upang dalhin ang mabigat na krus sa susunod na daan. Mayroon malalim na kahulugan ito. Si Jesus, bilang tao, ay hindi makakatayo umpisa sa Unang Istasyon maski sinubukan niya; ng dahil sa hagupit; ng dahil sa panunuya at pangungutya salita; ng dahil sa bugbog ng sundalo sa kanya upang sundin sila- subalit sa kanyang kabanalan, nagawa niyang maglakad sa Way of the Cross. Si Jesus pinaalalahanan tayong lahat na ang gawain na kanyang nagawa sa lupa ay hindi lamang para kanyang tupa o sa mga taong sumusunod sa kanya kundi para sa lahat ng tao, sa bawat kaluluwa, para sa mga hindi katoliko, kasama ang mga tao na hindi nakikilala ang Diyos at mga tao hindi tinatanggap si Jesus  na dumating sa lupa. Mayroon pa rin mga tao na hindi katoliko subalit si Jesus gusto  niyang ipaalala na siya ay naghirap para sa buong mundo, sa mga tao na hindi siya nakikilala at mga tao na hindi pa nila nakita ang daan patungo sa Diyos na siyang Ama. Kaya si Simon na hindi katoliko ay hindi isang pagkakataon. Ito ay inayos na plano ng Diyos,para sa mga hindi katoliko na mga tao na hindi kilala ang Diyos na may pagkakataon na makabahagi sa krus upang tulungan siya. Ito ay para sa mga tao na hindi siya kilala, mga taong hindi siya tinatanggap, at mga taong tinatanggihan siya, upang makita na nagdala siya ng kanilang mga   kasalanan. Nang dahil sa kanilang kasalanan, si Jesus naghirap at sila ay hindi marunong magpasalamat at tinatanggihan nila ang Diyos.

Sa oras na iyon, gayon din sa daan taon, si Jesus patuloy na nagtiis sa kanilang kahambugan, ng walang paggalang, na may matigas na puso ang mga taong patuloy na nagkakasala, tinatrato ang Diyos katulad ng pagtatrato nila sa nakalipas na panahon. Hindi pa rin nila nakikilala ang Diyos Ama. Sila hindi nila nakikilala ang kanilang pagkakamali na kanyang tiniis. Kaya kesyo nababatid nila o hindi, si Jesus ay naghirap sa mga hindi katoliko at sa bawat tao sa lupa. Ito ang dahilan si Simon tinulungan si Jesus na dalhin ang Krus,kahit na si Simon hindi nakilala ang pagtitiis ni Jesus sa mga hindi katoliko at sa oras na iyon at sa panahon iyon. Dahil siya ay pinilit, si Simon kinailangan tulungan niya si Jesus. Si Simon hindi nag-isip na si Jesus ang nagbukas ng daan upang ang mga tao ay makahakbang pumasok. Nang dahil sa kasalanan ng tao, si Jesus kinailangan dalhin ang mabigat na Krus sa kanyang balikat kasama ang hindi katoliko mga tao, upang kanilang makita ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Siya ay naghirap ng lubos sa mga tao na hind katoliko, mga taong sumasalungat, mga taong hindi naniniwala, mga taong tumatanggi sa daan, para sa kanila makita ng maliwanag ang katotohanan (3). Ang kahulugan ng Krus ay habang panahon pagmamahal. Pagibig sa mga tao. Pagmamahal sa bawat kaluluwa sa lupa. Ngayon at sa isang sandali, si Jesus pinaalalahanan tayo na binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon na magbalik sa kanya sa pamamagitan ng maraming anyo, maraming  pangyayari na ang mga tao sa lupa kanilang nakita. Bukod tangi kapag napag-usapan ang Banal na Awa,si Jesus kinailangan pagalingin ang maraming kaluluwa, mga maraming sakit sa lupa, maski ang mga taong hindi katoliko, maski mga taong hindi naniniwala sa kanya. Sila ay kanyang mga anak,na kanyang dinala ang mabigat na Krus sa tulong ni Simon. Kinailangan niyang pagalingin ang bawat tao na tunay na naniniwala sa kanya at kahit sino magbalik sa kanya ay makakatanggap ng kaligtasan at kapatawaran sa natitirang araw.

Ang Pang-Anim  na Istasyon: Veronica Pinahiran ang Mukha ni Jesus

Sa ika-Anim na Istasyon ng Krus, si Jesus gusto niya na ang bawat isa makita ang tapang ni Santa Veronica. Ang kilos ng tapang ay nakasulat sa kasaysayan ng kanyang Passion.Santa Veronica ginamit niya ng kanyang belo upang punasan ang dugo ng luha ni Jesus para sa mga tao sa oras na iyon at sa bawat panahon na ang Diyos ay dumating sa lupa, na plano (4). Ang Diyos nakita ang puso ng bawat tao sa sandali ngayon. Bagaman ang numero ay kaunti, mayroon pa rin numero ng tao na nakikinig sa salita ng Diyos, mga tao tinatanggap ang batas ng Diyos,sinusunod ang batas at ginagawa ang Utos ng Diyos na ibinigay sa mga tao. Sa bawat  panahon, maski kaunti, mayroon pa rin numero ng tao na mabait, mga banal at mga matuwid.Sa daan kung saan si Jesus dala niya Krus, gusto niyang itaas ang mga tao na naniniwala sa Diyos, gusto niyang itaas ang mga mabuting trabaho na kanilang nagawa, ang pagsasanay na kanilang ginawa ayon sa mga turo, ayon sa utos ni Jesus na kanyang iniwan sa mga tao.

Bagaman si Santa Veronica, si Jesus pinuri ang kaluluwa na nabubuhay sa matuwid, mga tao nabubuhay tumulong sa kapwa,tinutulungan ang mga kapatid ni Jesus, sa espiritu ng pagibig, bahagian ang kanilang pang-unawa sa Diyos, bahagian makilala ang pagibig ng Diyos, bahagian makilala ang tanda na nanggaling sa Diyos, sa lahat ng kapatid ni Kristo, sa lipunan, sa bawat klase, sa bawat isa at kahit saan, upang tanggapin si Jesus na matapang, tanggapin na maging saksi sila ni Jesus, at maghatid ng Mabuting Balita sa mundo. Si Jesus binigyan diin sa mga tao ang mga pari na kanyang tinawag magmula noong umpisa hanggang ngayon. Sila ang mga tao na nagtiis ng buong buhay nila ay pag-aari ng simbahan, upang maglingkod sa Diyos, dalhin ang kanyang salita, dalhin ang kayang katotohanan sa mundo,para sa tao. Sa pamamagitan ng pagtitiis ng tao na kanyang napili,kahit na matapang, si Jesus pinupuri sila katulad ng papuri niya kay Veronica. Si Jesus nakikita ang kanilang gawain ng mabuting tao sa lipunan.  Nag-iisa lamang siya. Nakikita niya ang katarungan sa lupa,kayo mayroon nakakasakit na ginawa ng mga nasa ranggo ng pari, subalit mayroon din na tunay na nabubuhay sa paghihirap sa katotohanan.

Sa pamamagitan sa papuri kay Santa Veronica sa kanyang tapang. Pinupuri rin niya ang mga bata na kanyang napili na nabubuhay ayon sa kanyang  plano at batas. Isinasama pareho ang pari ng simbahan at ang mga tao. Si Jesus patuloy na pinaalalahanan ang tao ngayon sa mundo na ipagpatuloy na maging matapang hawakan ang kanilang pananalig, magpatuloy maging saksi sa katotohanan, maging saksi na makilala ang kanilang kasalanan, maging saksi sa kapatawaran  kanilang natanggap sa Diyos, sa mga tao na naging saksi ng mga pagpapala nanggaling kay Jesus, magmula noong umpisa.  Si Jesus gusto niyang paalalahanan ang daigdig maski kaunti ang matuwid na tao, umaasa pa ri siya ang ang buong mundo darating ang panahon na makikilala ang apoy na nag-umpisa, ang mga tao pinananatili ang apoy, mga tao na nagbalik sa kanya,  mga tumanggap ng kapatawaran na maging karapat-dapat na tumanggap ng biyaya na sa pamamagitan ng Passion ni Jesus na kanyang dinala sa mundo, ang mga saya, katahimikan at buhay para sa mga tao na dapat baguhin at ulitin. Ito ay paalala na nanggaling kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay sa bawat ranggo sa lupa kasama ang simbahan, mga pari, mga tupa ng Diyos, magkaroon ng tapang na tumayo sa katotohanan, magsalita na totoo na may lakas ng loob na kilos at maging saksi, si Jesus nasa kanila, si Jesus kasama nila upang tulungan ang mga kapatid na nabubuhay sa kasalanan at makita ang ilaw ni Jesus, para sa mga kapatid na magbalik sa kanya.

Ang Pang-Pitong Istasyon ng Krus: Si Jesus Bumagsak ng Ikalawang Beses

Si Jesus ay nagtiis na mabuti na halos nasagad na. Si Jesus ay bumagsak sa  lupa ng ikalawang beses. Gusto niya na ang mga tao na makita sa bawat buhay ng tao,bagaman gusto nilang makita ang ilaw ng katotohanan babagsak sila ng maraming beses  ng dahil sa kanilang sitwasyon, ang kanilang pagiisip ay naaapektohan ng dahil sa salapi, ng dahil sa katanyagan,ng dahil sa mga pang-akit sa kanilang paligid sa lupa. Ang bawat tao ay may gawi na bumagsak sa nakakatiyak na panunukso sa kanilang buhay ngayon. Sila ay nahahalina sa pagsasaya; sila ay nadadala sa sarap na kinasasayahan sa lupa. Maski alam nila na ang kaaliwan ay mali, patuloy pa rin silang bumagsak  ng dahil sa sitwasyon,ng dahil sa tukso ng salapi,ng dahil sa trabaho, ng dahil sa pagnanasa sa mga material sa lupa. Alam nila na magbabayad sila sa halaga ng kaaliwan na kanilang hinangad. Ang kanilang puso gustong magbalik sa Diyos subalit sa parehong oras gusto rin nilang gawin ang gusto nila. Sila ay nasa katayuan na urong-sulong at makita kung ano ang mabuti sa kanila at napakaraming kaluluwa ang nasayang, nabuhay sa  ganoon paraan.

Noong maranasan nila ang kahirapan ng buhay, noong naharap sila sa hirap, sa sandaling iyon na talagang naghihirap silang mabuti, noong wala na silang lugar matakbuhan,lumapit na sila sa Diyos, at tamang tama ang Diyos ay dumating sa kanila. Hindi nila pababayaan ang pagkakataon kapag nagbalik at nagdasal sila sa kanya. Bagaman alam niya na ang mga tao ay taksil, bagaman alam niya na ang mga tao ay hindi tapat subalit sa pagibig nagtiis ang Diyos sa kanila, bagaman ang bawat sakuna, bagaman ang bawat yugto ng buhay, siya ay patuloy nagsuporta sa kanila noong talagang hinahanap nila ang Diyos. Bagaman alam niya ang kanilang pagsisisi sa maikli lamang  subalit tinutulungan pa rin niya sila at sinusuportahan sila emotionally, binibigyan sila ng pagkakataon na makita at makilala ang kanyang pagibig sa kanila.  Inialay niya ang kanyang katawan upang magtiis sa kasalanan ng bawat kaluluwa at makita ang paglalakbay ng bawat tao,bumabagsak oras oras.  Kung ang tao patuloy na mamuhay sa buhay hindi nakikilala ang totoo,walang pasya kung saan pupunta, anong grasya ang tatanggapin at anong sampalataya  ang tunay sa Diyos,kaya patuloy silang babagsak paulit-ulit sa kanilang buhay. Ito ang pagbaksak ni Jesus sa Way of the Krus. Magmula ng malaman niya ang buhay ng bawat tao, tinanggap niya ang kasalanan ng mga tao na bumagsak at nagtaksil sa kanya ng maraming beses sa buhay. Nang dahil sa pagibig, ng dahil sa pangako ng Diyos Ama, kinailangan niyang tiisin ang lahat para sa tao upang magkaroon ng pagkakataon ngayon na tumanggap ng kapatawaran sa Diyos,ng maraming beses sa buhay.

Sa taon na ito, si Jesus ay papunta ng malalim na mga issues o paksa sa daan taon upang paalalahanan ang tao sa lupa,kung sila ay nabubuhay sa sitwasyon na lagi silang bumabagsak, sila ay tatayo upang malibre sila sa sitwasyon kung saan sila ay inaakit sa salapi, sa katanyagan, sa mga kasalanan sa kanilang paligid, iniiwas sila na makita ang totoo. Si Jesus pinakikita sa kanila ng dahil sa kanila, si Jesus ay bumagsak ng maraming beses subalit  siya nagpapatawad pa rin. Ang Diyos nagpapatawad sa mga tao at umaasa na makikita nila ang kanilang sariling kasalanan,para makabalik sila kay Jesus Kristo, upang patawarin sila. Pinaalalahanan sila ng kanyang sariling Divine Mercy, ang huling pagliligtas ng tao, para ang tao magbalik sa Divine Mercy, upang makilala ang tunay ng Pagibig ng Diyos, para sa kanila matanggap ang kapatawaran sa natitirang araw sa pamamagitan ng Banal na Awa.

Ang Pang-Walong Istasyon ng Krus: Si Jesus ay Inaliw ng mga Babae sa Jerusalem

Si Jesus hindi nag-isip ng kanyang sariling paghihirap sa halip tumigil siya upang aliwin ang mga bata sa Jerusalem. Sa Ikawalong Istasyon  ng Krus, si Jesus nagsalita ukol sa Krus na kanyang dala sa balikat; ang oras na papalapit, ang oras noong magampanan niya ang misyon na kanyang pinili, upang tubusin sa kasalanan ang mga tao. Siya ay nag-aalala sa mga bata noong oras na iyon at nag-aalala siya sa mga bata ngayon sa mundo(5). Mayroon mga tao nakikita si Jesus naghihirap sa Krus at ang kanyang nagawa para sa mundo, nagmula noong daan taon hanggang ngayon.Siya ay nag-aalala at hinahanap ang mga bata na tunay na nagmamahal sa kanya.

Sa  bawat pamilya, kapag ang ama, kapag ang ina nakilala ang Diyos,pagkatapos ang mga bata ay ang siyang hindi nabubuhay at hindi lumalakad sa daan ng bawat pamilya na kailangan nila sa buhay. (6)Mayroon pa rin pamilya na nakikilala ang Diyos, nabatatid ang Mabuting Balita na kanyang ibinigay.  Mayroon din pamilya kung saan ang mga magulang ay tinatanggihan ang Diyos at iniiwas ang mga bata na makilala ang Diyos.Kaya, may mga tao na magbabalik sa Diyos, mayroon din na tatanggihan ang Diyos at  mayroon na sasalungat sa plano ng Diyos na ipinagkaloob sa tao. Ang Diyos ay nag-aalala sa mga taong naghahanap at lumalapit sa Diyos na lumuluha, nakikilala ang paghihirap ng Diyos na nagtiis sa lumipas na panahon hanggang ngayon. Ngayon, sa lupa, siya ay lumuluha para sa mga tao, tinitingnan at ang tao nanggaling sa Krus. Siya ay naghirap at naghirap para sa tao upang makita ang daan sa katotohanan, sa mga tao upang makita nila ang daan patungo sa pagibig,  sa mga ama at ina na makilala ang Diyos, magtiyaga at tumayo na matatag sa kanilang pananalig.

Tayong mga magulang ay tunay na nakikilala ang Diyos, kailangan natin magpasensiya sa mga bata;  kailangan  turuan nila ang mga bata, kailangan tulungan nila ang mga bata na makilala ang pagibig ng Diyos. Iyan ang tungkulin at responsibilidad ng bawat pamilya na tulungan ang mga bata na makilala ang Diyos. Kung ang bawat tao ay kikilos sa kanilang sariling paraan, pagkatapos walang milagro subalit kung tunay silang naniniwala sa Diyos sa kanilang dasal at sumusunod sila sa Utos ni Jesus na kanyang  ibinigay, pagkatapos ang milagro ay talagang mangyayari. Ang Diyos tiyak na babasbasan ang ama at ina upang magtiyaga, para bigyan ng pagkakataon ang mga bata, para ang mga bata makita ang halimbawa ng kanilang magulang at magbalik sa Diyos. Bagaman, ang puso ng mga bata ay matigas subalit darating ang araw na haharap sila sa pagsubok at paghihirap sa kanilang buhay, titingin silang pabalik at ang banal na buhay ng kanilang  ama at ina iyan ang sandali kapag ang mga bata nadama na gusto nilang  magbalik sa Diyos, na gusto nilang makita ang totoo. Ang totoo na gusto ng Diyos sa pamamagitan ng Pang-walong Istasyon ng Krus kapag tiningnan ang mga babae sa Jerusalem, upang paalalahanan ang mga ama, ang mga ina na gabayan ang kanilang mga anak na magpasensiya, may pagtitiyaga sa dalangin at mamuhay na ginagawa ng turo ng Diyos; maging halimbawa sa mga bata, bigyan ng pagkakataon ang mga bata na magbalik upang malaman nila ang turo ni Jesus. Sa pamamagitan ng pangaral ng pari na siyang mayroon responsibilidad na evangelize, paalalahanan ang mga bata na matuto,pumunta ng malalim sa espiritwal  na buhay, para sila ay maging banal, upang sila ay baguhin ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay ng espesyal na paraan sa mga kaluluwa kung sino na tunay na nakabukas upang magdasal at magtiwala. Walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Ang Diyos ibinabalik sa kanila ang nakagawa ng matuwid na gawain. Ito ay paalala na nanggaling sa Diyos sa Pang- Walong Istasyon ng Krus.

Ang Pang-Siyam na Istasyon: Si Jesus  ay Bumagsak ng Ikatlong Beses

O Jesus, ang Bundok ng Kalbaryo ay nalalapit na, maraming dugo ang nawala sa iyo at ikaw ay bumagsak ng isa pang beses. Ang angkan ni Adam, tingnan ninyo ang inyong Diyos na bumagsak ng maraming beses dahil kanino? Sa Pang-siyam na Istasyon ng Krus, si Jesus pinaalalahanan ang mga tao na ang buhay ng bawat tao ay pareho sa Istasyon ng Krus.  Kapag ang tao ay nabubuhay sa pananampalataya: ang sitwasyon, ang ego, ang katayuan at ang kakayahan ay  ngang naging dahilan ng pananalig na mayanig subalit ang kanilang pananalig ay natulungan silang makilala ang kanilang sariling pagkakamali, makilala na ang labag sa katarungan hindi nanggaling sa Utos ng Diyos. Maaari silang lumakad palayo sa kasalanan sa kanilang paligid subalit wala silang lakas na tanggihan ang katanyagan, tanggihan ang salapi, tanggihan ang kasiyahan sa lupa, kaya sila ay patuloy na bumabagsak sa kasalanan, patuloy silang bumagsak sa passion at  kasiyahan ng mundo.

Ito ang ikatlong pagbagsak ni Jesus. Wala na siyang lakas na natira sa kanyang katawan. Si Jesus pinaalalahanan tayo sa maliwanag na paraan : “ Mga angkan ni Adam, tingnan ninyo ang inyong Diyos na bumagsak ng maraming beses dahil  kung sino?  Ang Diyos pinaalalahanan na ang lahat ay angkan ni Adam. Subalit ng dahil sa kasalanan ng ninuno, ang angkan ni Adam ay naghirap sa consequences. Hanggang ngayon, ang tao ay nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kung hindi sa pagliligtas ng Diyos, kung hindi nagkatawang tao si Jesus, pagkatapos hindi na tayo makakalabas at ang mga tao hindi na matututo at susunod sa mga turo.  Ang tao nabubuhay sa kasamaan at kasalanan,  sa pamamagitan ng maraming daan taon.

Ang araw ng si Jesus ay isinilang sa mundo, ang mga tao ay may pagkakataon na magbago, mayroon silang pagkakataon sa buhay na ang Diyos Ama pinagkaloob sa kanila noong umpisa pa lamang. Sa pamamagitan ng paghihirap na tinanggap ni Jesus alang- alang sa mga tao, tinuruan niya ang tao ng maliwanag kung paano mabuhay, alam niya ang kahinaan ng bawat tao.  Minsan, ang tao hindi nakikita ang katotohanan. Minsan, hindi nila nakikita ang pagmamahal ng Diyos. Naghirap sila at nagpasya na magbalik sa pagibig na kanilang nakikilala, magbalik sa espiritwal na buhay, magbalik sa walang hanggan pagibig ng Diyos na ipinagkaloob sa tao subalit ng dahil sa sitwasyon, hindi sila makawala sa kadena ng mundo, ang mundo nabubuhay sa kadiliman. Kaya sila nabubuhay sa kasalanan, sila ay nakalibing sa malalim ng passion sa mundo. Si Jesus alam na niya, binigyan  sila ng pagkakataon,noong bumagsak siya ng ikatlong beses, ang Diyos nagpapaalala at nanghihikayat ang mga tao na bumagsak ng maraming beses sa buhay at napapaligiran ng kasalanan.  Kung talagang tunay na ipagkakaloob ang kanilang sarili upang makatanggap ng grasya ng Diyos; kung talagang tunay na bibigyan nila ng pagkakataon sarili na tumanggap ng kapatawaran sa Diyos, na kailangan nilang hanapin upang makita ang grasya, sa pamamagitan ng tunay na pagibig ni Jesus sa krus, pagkatapos magagawa nilang masupil ang tukso sa kanilang buhay, makikilala nila ang pagibig at katotohanan ni Jesus Kristo,nanggaling sa isang sandali at dumating siya sa lupa at sa sandali ng kanyang kamatayan at ng kanyang passion ngayon(7).

Ibinigay ang bagong mensahe para sa buong mundo at sa bawat isa upang makilala ang kanilang sariling kamalian at magbalik at may pagnanasa na tumanggap ng kapatawaran sa mga natitirang araw. Subalit ang tribulation o kapighatian namangyayari sa lupa, kung ang tao ay wala silang alam sa pagsisiwalat, kung walang propeta na magsasabi ng babala na ibinigay Jesus, pagkatapos maaaring walang maligtas sa mundo. Subalit ang pagibig ng Diyos at ng dahil sa kanyang mga nagawa sa pamamagitan ng passion, nagbigay siya ng huling pagkakataon na makita ng tao na maliwanag. Ibinigay niya ang kanyang pagmamahal sa bawat tao, para sa kanila hanggang huling sandali ng araw kailan sila mahaharap sa muling pagsilang ni Jesus Kristo. Kung ang tao ay hindi maniniwala sa Diyos at hindi sila nagbalik sa Diyos, pagkatapos wala na silang lakas upang harapin ang tribulation na hindi inaasahan. Saan mapupunta ang kaluluwa kung hindi nila tinanggap ang Diyos? Saan mapupunta ang kaluluwa kung hindi nila tunay na pinili  si Jesus at magbalik sa katotohanan?

Ang Pang Siyam na Istasyon ng Krus gusto ni Jesus si L. ang magbigay ng kasaysayan.

Ang Pang -Sampu Istasyon:  Si Jesus hinubaran ng kanyang Kasuutan

O Jesus, noong ang mga sundalo ay handa ng ipako ka sa Krus, hinubaran ka nila ng iyong kasuutan damit upang mapahiya ka.  Sa ika Sampung Istasyon ng Krus, si Jesus nagpakita na tinatanggap niya ang lahat ng dahil sa kanyang pagmamahal sa tao at isinuko ang lahat para sa tao ,pati na ang kanyang kasuutan damit. Ang bawat isa ay mayroon damit upang takpan ang katawan, maski natapos sila sa kanilang libingan subalit iba kay Jesus.  Siya ay hubad-hubad ng dahil sa kasalanan ng tao at ito ang sandali na ipinakita kung gaano niya binigay ang lahat para sa tao.Ang gesture o galaw ay para sa mga tao na makita na tunay niyang ipinagkaloob ang lahat para sa tao. Bagaman alam niya ukol sa paghihirap sa huling sandali, si Jesus pinayagan ang tao na kunin lahat ang kanyang ibibigay sa kanila, at sila ang pumili. Maski ang huling piraso ng damit sa kanyang katawan ay kinuha sa kanya, ito ay nagpapakita na ang lahat ng bagay  na nagawa ni Jesus para sa mga tao.

Dahil ito,sinabi niya sa mga tao sa oras na iyon at sa mga tao ngayon. Kung ang mga tao tunay na hinahanap ang totoo na nanggaling sa Diyos,pagkatapos  itatanggi nila ang kanilang sarili;  kailangan matutuhan nila na magbuhat ng Krus ng katulad ni  Jesus; kailangan tanggapin nila ang mga pagsubok, mga labag sa katarungan, espiritwal na paghagupit sa mga  sitwasyon at sa mga kaaway ng bawat pamilya na haharapin ngayon sa lipunan at ngayon sa lupa. Ang tao nabubuhay sa kasalanan, ang kasalanan ay laging kasama sa lahat ng sitwasyon, na naging mahirap sa tao na makilala na sila ay nabubuhay sa kasalanan. Si Jesus alam niya ito at ito ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang lahat, ang huling sukat.

Kung ang mga  tao tunay gustong bumalik sa Diyos, kailangan tanggalin nilang lahat ang kasalanan sa kanilang isip at kanilang konsiyensiya para  bumalik sila sa katotohanan;  ang biyaya na tulong upang maalis ang kadiliman ng kasalanan sa kanilang isip,  sa salita at sa kilos; para sa kanila tunay ang mga tao ay magbabalik kay Jesus kristo, sa pagtuturo at ang totoo na ipinagkaloob sa mundo. Sa sitwasyon sa buhay, hindi madali sa tao na tanggihan ang mga bagay na mayroon sila, na siyang itinuro ni Jesus. Mayroon mga tao na tunay na nakikinig at gusto nilang magbalik sa Diyos subalit, sa kanilang buhay, noong sila ay pabalik sa katotohanan, sila ay nahaharap sa mga kaaway at sitwasyon katulad ng kalungkutan sa pamilya, mga kalaban iba; mga namimintas, mga kaibigan at sa mga tao nasa kanilang paligid, mga taong na siyang pinagkakatiwalaan.  Marami mga sitwasyon sa buhay na nakita ni Jesus at naunawaan, subalit si Jesus pinaalalahanan ang mga tao,para makita nila na kung tunay na hinahanap nilang magbalik sa katotohanan, pagkatapos kailangan tanggalin ang lahat na nanggaling sa ego, kaillangan tanggalin lahat ang pamilyar sa kanila sa pamamagitan ng pagtingin at pagtitiis ni Jesus na kanyang ginawa ng buong puso. Iyan ang daan para sa mga tao na tunay na pagbalik sa Diyos, sa paraan na kanyang minimithi. Subalit ngayon sa lupa, ilan tao ang nakakagawa ? Maski ang tao na kanyang pinili, mga taong pumalit sa kanya, tinawag at inanyayahan ang tupa ng Diyos- maski ang mga napiling tao ay nahihirapan iwasan ang mga pananakit na kanilang nagawa araw araw sa kanilang buhay.

Si Jesus alam lahat ang  ating kahinaan bilang  tao, at nakita niya ang paglaban na nagawa araw-araw subalit hindi niya tinitingnan ang kasalanan ng tao, dahin tinanggal na niya ang lahat sa kanyang katawan na tumayo sa bawat kasalanan na nagagawa ng tao araw-araw.  Ang nais niya sana ang mga tao makita ito. Kung ang tao tunay na alam kung ano ang kasalanan, pagkatapos iiwasan nila magkasala upang tulungan ang kaluluwa, ang kanilang konsiyensiya at mga isip. Sa parehong paraan, ang pati at ang mga tao dapat matuto na iwasan magkasala ng maliit at sa malaking kasalanan, sila matututo makilala  ang mga kasalanan kapag nagtiwala sila sa Diyos.

Ang paalala ay nanggaling kay Jesus, sa mga tao nag-aaply araw- araw sa kanilang buhay,para sa kanila upang maunawaan ang paalala na nanggaling kay Jesus, sa pamamagitan ng Krus,mayroon  gesture o kilos, mayroon maliit na kilos na kanyang ginawa sa tao.  Kung walang mata ng pananalig, ang mga tao hindi makikita ang tanda na kanyang pinaalala sa bawat tao, sa mga taong puwedeng lumayo sa kasalanan, sa bawat tao na nagbalik sa kanya upang tumanggap ng awa sa natitirang araw na madalas pinaalalahanan ang tao. Dumating siya sa lupa sa pamamagitan ng mensahe na kanyang ibinigay sa pamamagitan ng propeta at sa pagsisiwalat, pinaalalahanan ang tao na magbalik sa Diyos, pinaalalahanan ang tao na magbalk sa katotohanan, para sa kanila tumanggap kung ano ang nakatakda sa kanilang sariling sikap.Ito ang paalala sa Ika -Sampung Krus, para sa taong nakikinig sa salita na si Jesus mismo ang nagsabi kay L., upang sabihin sa 2013.

Ang Pang- Labing Isang Istasyon: Si Jesus ay Pinako sa Krus

O Panginoon Jesus na tinanggap na mapako sa Krus ng dahil sa akin kasalanan, bigyan mo ako ng biyaya na mapako sa krus mo baka makagawa ako ng mas maraming kasalanan.

Si Jesus nakarating sa katapusan ng daanan ng Krus. Ibinigay niya ang kanyanga kamay upang ibaon ang matalas  na maykalawang na  pako.  Si Jesus alam niya ang napakatinding kirot sa katawan, ang kanyang mga laman ay naluray dahil sa malupit na trato sa kanya ng sundalo  na gusto nilang maghirap siyang mabuti. Isa pang beses, si Jesus ay suportado ng kabanalan ng langit.  Tinanggap niya ang napakatinding kirot na kanyang tiniis sa sandaling iyon at hanggang sa huling sandali. Si Jesus pinaalala niyng muli na tinatanggap niya ang lahat ng kasalanan ng tao., magmula sa kanilang kaluluwa, sa mga masamang isip, bilang marka ng pako sa kanyang kamay.

Kung ang tao ay nabubuhay ng matuwid at sa katotohanan, kilala ang Diyos,kung gayon dapat alam nila ang tama at ang mali, kung ano ang masama at kung ano ang matuwid, para sa kanila  na umiwas sila sa kasalanan at para sa kanila upang tumanggap ng biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa bawat tao.  Subalit ang mundo ngayon ay nasa masamang kalagayan. Ang mga tao hindi gumagamit ng matalas na pako noong ipinako nila si Jesus at hindi sila gumagamit ang tali  noong hinagupit  siya hanggang siya ay natakpan ng dugo, ang tao ginagamit ang isip upang magkalat ng kasalanan, upang akitin ang ang kaluluwa sa pamamagitan ng sopistikadong bitag ng kadiliman,  upang akitin ang bawat kaluluwa sa mundo.  Sa kailangan ng tao isipin ang modernong paraan sa oras, sa pamamagitan ng radical na  kailangan ang gamit ng makina at sa mga  sinehan, sa mga laro ang mga tao ay tinutukso at manipulado na gumawa ng kasalanan, kaya sila kapag bumagsak dahil hindi sila nag-isip ng maliwanag na paraan kung paano gamitin ang bagong teknolohiya na available sa kanila, kung gayon sila ay bumagsak sa tukso ng demonyo.  Ito ang kasalanan ng isip ng mga tao at ngayon sa lipunan. Magmula sa matuwid na kaluluwa, sa mga pari at mga bata,lahat ay nasa parehong sitwasyon, nahuli ng bitag ng kadiliman, magmula sa pinakabago teknolohiya, magmula sa sine at mga laro.

Si Jesus alam niya ang tungkol sa panahon. Nakita niya ang pagbagsak ng tao sa ganitong sitwasyon, hindi nila alam na nagkakasala sila, hindi nila alam ang daan na sinusundan ng kanilang buhay, hindi nila alam kung anong daan ang makasalanan at hindi. Ito ay maliwanag, subalit ang tao hindi ito nakikilala. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay pinako sa kanan at kaliwa ng dahil sa kasalanan nagawa. Si Jesus ay pinako upang alisin ang mga kasalanan nagawa, ang kasalanan ginagawa at kasalanan na gagawin, sa sitwasyon na lumalala ngayon sa mundo. Lahat ng ginawa ni Jesus ay mayroon dahilan, ang mundo dapat makilala at makita sa bawat tao na sila ay tunay na makinig sa salita ng Diyos at tanungin ang kanilang sarili kung magagamit ang kanilang kailangan sa wastong paraan,control ang kanilang isipan at pagiisip, para hindi sila bumagsak sa sopistikadong patibong ng demonyo  ngayon sa mundo . Maski isa walang makakaligtas sa panunukso kapag ang isip nahuhumaling sa kanila. Si Jesus gusto niyang paalalahanan ang mga tao sa mga kasalanan na  may ranggo sa tao nagkakasala kesyo. sadyang boluntaryo o hindi.

Napakaraming kaso ngayon sa lipunan. Pamilya nasisira dahil ang asawang lalaki bumagsak pangalagaan ang kanyang asawa at mga anak dahil ang oras nila ay ginagamit sa laro, sa computer, nanonood ng maruming pelikula, ang  tukso sa kasalanan ng pag-iisip at kilos patungo sa  pag-iisip na ang makina ay ang kanilang kasama, ang kanilang pagibig, sa halip na magpakita ng pagmamahal at giliw sa pamilya. Isang beses na matukso sa makina, malalayo na sila sa Diyos malalayo na sila sa katotohanan at malalayo na sila sa katotohanan ng buhay. Nakakalimutan nila ang responsibilidad, nakakalimutan nila ang konsiyensiya, nakakalimutan ang tungkulin bilang ama, bilang asawa, bilang kapatid at tinitingnan lamang nila ang atraksyon na ibinigay ng makina. Magmula sa tao at sa susunod na tao, patuloy silang nagkakamali sa ganitong paraan. Ang tao nabubuhay sa lipunan na napapagiliran ng kadiliman sa pamamagitan ng makina, na hindi nila makita at makilala. Ang tao nakakalimutan tungkol sa pagibig,pagkagiliw at ang mga aral na dapat nilang ibigay sa mga anak. Nakakalimutan nila ang gawain na dapat nilang gawin, mga salita at mga gesture o kilos na nanggaling sa kanilang puso, upang ipakita ang suporta sa pamilya. Sa halip, sa paraan ng kanilang pagtuturo sa anak sa pamamagitan ng makina, sa mga laro, sa mga movie, walang pakiramdam, walang pagibig kaya sa maagang taon, ang mga bata natututo ukol sa karahasan sa laro, at sa mga sinehan.

Ang kulang sa reponsibilidad ng magulang ang siyang  nangunguna kung bakit ang anak ay mabulid sa kasalanan. Kapag ang mga bata ay lumaki at nakihabilo sa lipunan, ang kanilang isip ay naimpluwensiya ng kung ano ang natutunan sa mga magulang at dahil doon madali silang mahikayat sa gulo na mabubulid silang lumusob laban sa moral principles, iniiwasan kung ano ang matuwid at maging malamig sa mga bagay na kasalanan. Sa lupa,napakaraming problema sa mga kabataan na ang mga magulang ang dahilan na bolutaryo o hindi bolutaryo,nilason ang kanilang mga isip. Subalit ang mga magulang na ito hindi nakilala ang kanilang pagkakamali, naghihirap sila kapag ang kanilang anak ay napunta sa kulungan, nanangis sila sa kanilang anak kapag siya ay napatay at umiiyak sila kapag ang kanilang anak ay nakagawa ng marahas na kilos at saktan ang ibang tao.

Napakaraming sitwasyon na ang mga tao hindi nakikita ang katotohanan sa kanilang buhay, na ang Diyos nagpapaalala sa paraan ng Istasyon ng Krus sa taon 2013. Ang Diyos nagpapaalala na kailangan siyang maghirap para sa kasalanan ng mga tao. Alam niya umuna ukol sa mangyayari subalit ito  ang imbitasyon sa katapusan ng daigdig. Ang Diyos gusto niya pumunta ng malalim sa puso ng tao. Ang Diyos gusto niyang pumunta ng malalim sa kasalanan na ginagawa ng tao, upang makita ang katotohanan. Tinatawag niya ang tao na magbalik sa kanilang gawain, sa kanilang responsibilidad ,maging ama, maging ina, gawin ang bagay  na kailangan gawin, para maliwanagan ang Banal na Espiritu; upang magpatuloy na magdasal at magpatuloy na tumanggap ng biyaya kay Jesus Kristo, upang makilala ang bawat tao. Ang matuwid na tao ay tiyak na tatanggap matuwid at makatuwiran. Ito ang gusto ng Diyos na ibinigay sa tao mula noon. Ang tao kailangan magtiwala na hindi  nila magagawa ang lahat ng bagay sa kanilang kakayahan ng tao, sa biyaya ng Diyos, maski hindi nakikita ang resulta, lahat ng bagay ay natatapos na perpekto. Ang gusto ng Diyos tanggapin ng tao,sumunod at sundin ang kanyang turo. Ang bawat tao nabubuhay sa matuwid, ang Banal na Espiritu tutulungan silang makita ang mga bagay na kailangan nilang malaman at tutulungan silang makita  at ang mga bagay na dapat nilang gawin para makapunta sila sa tamang daan, haharapin ang kanilang sariling sitwasyon sa modernong oras, na hindi na impluwensiya ng kanilang isip o ng kanilang makasalanan paraan.

Ito ay paalala ng gusto ng Diyos na si L. ay maglahad ukol sa Labing Isang Istasyon ng Krus

Ang Pang- labing Dalawa Istasyon: Si Jesus Namatay sa Krus

Si Jesus ay pagod na pagod. Hindi siya makahinga.  Tumingin siya ng paibaba. Nakita niya ang Banal na Ina, si Saint John at lahat ng taong nagmamahal sa kanya sa paanan ng krus.  Alam niya ang lahat na bagay ay matutupad kaya ipinagbilin niya ang kanyang Ina kay Saint John.  Ito ay maliwanag na isinalaysay sa Ebanghelyo.  Sa huling oras, itinaas niya sa Diyos Ama ang kanyang sarili  at nagdasal siya na tanggapin lahat ang paghihirap  sa kanyang katawan.

Lahat ng nakasulat sa Ebanghelyo ay mayroon malalim na kahulugan na gusto ni Jesus na paalalahanan ang henerasyon noon at henerasyon ngayon.  Nakita niya at alam niya ang kasalanan na kanyang pinaghihirap sa buhay, hanggang sa huling patak ng dugo at tubig, pambayad sa pagliligtas ng mga tao.  Sa mga tao, ang Diyos inialay ang lahat sa kanya, sa kanyang pagkatao sa kanyang kabanalan pang langit, upang magtiis sa pinakamalupit na paghihirap, para makita ng tao at makilala ang pagibig ng Diyos sa krus. Ang huling paalala bago huminga siya ng huling paghinga, tumingin siya ng paibaba sa kanyang mga mahal, upang paalalahanan ang henerasyon ngayon na sa bawat kasalanan nagawa, ang Diyos ay naghihirap sa Krus.

Kapag ang tao nag-umpisa tumapak sa kasalanan, si Jesus tumitingin ng paibaba upang makita kung ano ang mangyayari sa kanila, upang makita kung alam nila ang bunga ng kanilang kilos,kung malalaman nila na sila ay napaglinlangan, kung nalaman nila na sila ay gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos nakikita ang nakakakilabot at nakakatakot ng kasalanan na ginawa ng tao, sa kanilang sarili, para sa iba at sa mga tao. Ang tao sinasaktan ang Diyos Ama,hinahamon siya at maraming  pananakit na ginagawa ng tao at hindi nila alam na kasalanan.  Ito ang nakakatakot na kaalamanan, kapag ang tao ay nagkasala at hindi nila nakikilala ang kanilang sarling kasalanan, hindi nila nakikilala na napapaligiran sila ng kadiliman. Puwede nilang tingnan ang kanilang makasalanan ginagawa, para makilala, para matapos ang kanilang pananakit, para hindi na nila pasanin ang bigat ng bunga ng kasalanan at ang daan na gusto nila puntahan. Talagang nakakaawa pananaw, sa lipunan at sa mundong ito.

Ang Diyos ay namatay at hanggang sa huling sandali, nagdasal siya sa Diyos Ama: “Patawarin mo sila, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Ngayon, ang Diyos patuloy inuulit-ulit ang dasal, magdasal sa Diyos Ama na maawa sa mundo. Subalit mas maraming dasal ang ginagawa ni  Jesus,mas naghihirap siya sa kasalanan ng tao kung sino hindi nila alam ang  kanilang ginagawa . Si Jesus ay nagtanong at ng dahil kanyang panalangin, ang Diyos Ama ay naghintay at nanatili sa kanyang pasya na kanyang ginawa para ang tao maunawaan ang katotohanan na kanilang pinili sa sarili.

Sa mga nakaraan taon, at sa mga natitirang taon, ang paanyaya ay pareho ngayon,ang inbitasyon ni Jesus na galing sa Krus sa kanyang huling  oras.  Pinaalalahanan ang mga tao sa pamamagitan ng pari, na siyang nagdala ng salita sa henerasyon ngayon, para anyayahan ang bawat isa na umiwas sa kasalanan, dalhin sila sa katotohanan, ipaliwanag ang lahat ukol sa Passion na si Jesus ay naghihirap ng dahil sa tao, na siya ay naghihirap sa bawat taong gumagawa ng kasalanan, na ang kanyang dugo ay bumuhos sa bawat kaluluwa na tutubusin at maging banal sa biyaya ng Diyos. Napakaraming biyaya na inilaan sa para sa panahon. Ang Diyos ay tunay na narito, upang paalalahanan at anyayahan ang mga tao na magbalik sa Diyos na mayroon pananalig, subalit ang tao ay matigas pa rin; sinusundan nila ang modernong paraan sa mundo. Hindi nila alam na kung ang Diyos ay hindi namagitan sa kadiliman at ang demonyo  ay maaari  niyang saktan ang bawat kaluluwa, puwede niyang kunin ang kaluluwa sa lugar kung saan walang daan papalabas dahil sa lugar na napili ng kaluluwa  noong siya ay nagkasala. Talagang mapait para kay Jesus Kristo na kung sino ay naghirap para sa mga tao, sa mga taong tinatanggihan siya, hindi pinansin ang lahat ng kanyang ginawa 2000 taon ang nakakaraan. Ngayon patuloy siyang dumating, para mapalapit siya sa tao. Siya ay buhay sa lupa. Dumarating siya sa pamamagitan ng Banal na Euakaristiya at tunay siyang narito upang makita ng tao na siya ay buhay, na darating siya sa lupa upang anyayahan at upang ibalik ang bawat isa na makilala ang grasya ng kanyang pagibig sa pamamagitan ng Banal na Awa.

Mga pari, mga simbahan, lahat ng tao ng Diyos, makinig kayo sa salita ni Jesus pinaalalahanan ang bawat isa sa 2013. Pinaalalahanan ang bawat isa na tingnan ang kanilang trabaho ginagawa, mga pasakit na kanilang ginagawa at ang pasya na dapat nilang gawin upang magbalik. Mga pari, maghanda kayo magsalita sa mga nakikinig sa inyo, para sa kanila makita nila ang daan pabalik sa Diyos, para sila ay makipagsundo sa Diyos, upang tumanggap ng kapatawaran at paglliligtas sa kaluluwa, kung kanino si Jesus ay nagbuhos ng dugo upang bayaran ang halaga, upang dalhin ang kaluluwa pabalik sa kanya. Napakaraming bagay na si Jesus kristo laging nagpapaalala sa mundo. Magbalik kayo at magtiwala sa Diyos. Lahat ng nanggaling sa liwanag ay kikinang sa pamamagitan ng tao na kanyang napili, para sa kanya upang mapalapit sa tao at mapalapit sa Ebanghelyo; lumapit ng malapit sa bansa. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay  ibinigay sa tao, ang pasisiswalat ay totoo at ang tao ay nakinig sa salita na nanggaling sa Diyos.

Si Jesus ay nalalapit sa paghinga ng kanyang huling paghinga sa Krus. Sa huling sandali na malapit sa kanyang kamatayan para sa mga tao, ang kanyang paliusap sa Diyos Ama para sa mga tao na magkaroon sila ng pagkakataon magsisi; para sa mga tao na magkaroon sila pagkakataon  na makabalik upang tumanggap ng saya at  kapurihan na  si Jesus ay nagtiis; para sa mga tao na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang ilaw; at para magkaroon ng pinto sa langit na bukas ng malawak upang malugod na tanggapin ang mga taong matuwid, tanggapin ang mga taong tinanggihan ang kasalanan, para sa kanila na maging karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran ni  jesus, pinaalalahanan ang bawat isa sa pamamagitan ng 14 na Istasyon ng Krus 2013.

Ang Pang- Labing Tatlo: Si Jesus ay Ibinababa sa Krus

Si Jesus ay namatay.  Lahat ay naisakatuparan sa kanilang pagkakaalam, sa kanyang kabanalan. Lahat ng nasulat ng maliwanag na datalye, subalit ngayon, si Jesus pinapayagan ako na isulat ang bagay na gusto niyang ihayag sa mga tao sa mundo. Ito ang salita na gusto ni Jesus na ipagpatuloy na ihayag ukol sa kanya bilang ibinababa sa krus. Noong siya ay ibinababa sa Krus, ang kanyang katawan ay patay na katulad ng ibang katawan at sa kanilang sariling kamatayan, nakahiga para sa tao na buhay upang gawin ang kailangan sa paglilibing. Wala ng pumatak ng dugo o tubig na naiwan sa katawan niya. Ang sugat na hinagupit ay natuyo na. Mayroon malalalim na sugat sa buong katawan ng dahil sa napakalupit na paghahagupit at sa kanyang ulo, mayroon malalim na sugat ng dahil sa korona ng tinik.

Minsan si Jesus huminga ng huli at ibinababa sa Krus, siya ay lubos na walang malay sa anong bagay. Ang Banal na Ina ay ang unang tao na tumanggap sa katawan ni Jesus sa kanyang arms. Ang Banal na Ina ay katulad ng ibang ina sa lupa. Paano siya naghirap na makita ang paghihirap ng katawan ng kanyang anak. Talagang naghirap siyang mabuti, para kanino? Gaano ang   paghihirap ng kanyang puso noong hawakan niya ang kanyang anak. Imposible na hindi siya umiyak, imposible na hindi magdugo ang kanyang puso kapag inisip niya ng nakaraan, noong si Jesus ay buhay, nakatira sa parehong bahay ng ina, nagsasalita, nagtatawanan, nagtuturo, nagdarasal katulad ng mga bata. Ang alaala ng noong nakabilanggo buhay ni Jesus ay nasa kanyang isip noong hawakan niya si Jesus sa braso. Ang pait subalit ang Banal na Ina ay binigyan ng “Fiat” magmula noong sandali ng kanyang pagkabuhay ni Jesus at siya ay binigyan ng” fiat” noong si Jesus ay ibinababa sa krus.

Ang lahat ng bagay ay nagbalik ang alaala sa Banal na Ina katulad ng isang pilikula, kasama ang paghihirap na hindi na siya kasama sa kanyang tagiliran. Ang Banal na Ina ay puwede ring mamatay noong si Jesus ay patungo sa daan ng krus sa kanyang paghihirap subalit sa grasya ng Diyos, nagkaroon siya ng lakas na itago ang kanyang “fiat”,para sa kanya na maging parner sa pagtubos (8) ni Jesus at  para sa kanya na tumanggap ng kapayapaan sa kanyang  puso, tumanggap ng katawan ng kanyang anak na lalaki. Wala makapag papaliwanag o makakaunawa kung gaano nakakalungkot ang kanyang puso sa oras na iyon.Sa sandaling  iyon, mayroon para sa langit na pananaw na tumanggap siya sa Diyos Ama, nagkaroon siya ng lakas na tanggapin ang ‘Fiat” na siyang nais ni Jesus, upang ilagay sa isang tabi ang kanyang damdamin bilang tao ina, para sa kanya tanggapin at magtiis ng lubos naghihirap na galing sa puso, bilang parner sa Passion ni Jesus para sa pagtitiis ni Jesus at sa kanyang sariling pagtitiis, ang tao makikita ang pagibig ni Jesus at ng ina sa mga tao.

Lahat ay nangyri ayon sa plano ng Diyos, at ang dahilan sa mundo na makita ang kaugnayan sa gitna ng tao at ng kanilang mahal. Kapag ang tao ay nagkasala, ang resulta ng kasalanan hindi lamang naapektuhan ang taong iyon kundi pati ang mga tao sa paligid siya ang ama, ina, mga kapatid na lalaki at babae at kamag-anak. Ang mga taong ito ay ang kanyang mahal, mayroon sa kanila na siyang dahilan ng kanilang paghihirap, mayroon mga tao na hindi marunong magpasalamat.  Kaya dapat natin tandaan na sinasaktan natin ang taong malapit sa atin ng dahil sa atin kasalanan. Sa mga ama at ina kailangan alam natin na nagampanan na nila ang kanilang tungkulin at responsibilidad bilang magulang. Kailangan turuan nila ang kanilang anak na umiwas sa mga kilos na kanilang nakikilala na kasalanan at kung sila ay bumagsak sa kasalanan, dapat nilang maunawaan  na ang  kanllang kinabukasan ay matatapos ng maraming kalungkutan hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa mga taong malapit sa kanila.

Ito ang mga payo ng Diyos na ibinigay sa lipunan ngayon.  Mga tao na nabubuhay sa lupa, ang Diyos ay nagbibigay ng especial na grasya na nagsisiwalat, nagpapaalala ng bawat ranggo sa lipunan, nagpapaalala sa mga bata, nagpapaalala sa mga magulang, sa bawat isa na pareho ang daan, sa bawat isa upang makita ang daan upang iwasan ang pananakit sa kanilang buhay.  Huwag ninyong kalimutan ang paghihirap ni Jesus na kanyang tiniis hanggang sa huling minuto, para makita ng tao ang kanyang nagawa hanggang ngayon araw na ito. Si Jesus lamang ang puwedeng makagawa ng kanyang ginawa sa mga tao. Si Jesus lamang ang nagtiis ng dahil sa pagibig. Ang kanyang pagibig nagbibigay ng walang hanggan buhay sa tao; ang kanyang pagmamahal nagbukas ng pinto sa langit;  ang kanyang pagibig nagbibigay ng ilaw ng katotohanan sa tao,  sa bawat isa upang madama ang kapayapaan sa kanilang kaluluwa, sa kanilang isip at sa kanilang katawan at kaluluwa upang hanapin ang lugar na pupuntahan pagkatapos mamatay. Noong umpisa hanggang sa katapusan si Jesus nagampanan lahat ang mga pakikinabangan ng mga tao. Ipinakita niya ang daan sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Nagdasal siya sa Diyos Ama para sa mga tao na may pagkakataon, sa bawat sitwasyon, sa bawat gulo, kung ang tao ay tunay na makikilala at tatanggapin ang Diyos.

Ang mga taong magulang nakita ang daan kung paano gabayan ang kanilang mga anak at matuto sila ukol sa matuwid na bagay,  gabayan ang kanilang anak na iwasan ang paggawa ng kasalanan.  Ang mga magulang kailangan iwasan ang sitwasyon na walang resposibilidad at kailangan nilang alagaan ang kanilang anak araw-araw na may pagmamahal, turuan sila ukol sa katotohanan, para sa mga anak nila na makilala ang Diyos, para sa anak nila para malaman ang bagay na dapat nilang gawin para sa kanilang kabutihan, para sa kanilang katawan, sa kanilang kaluluwa at sa kanilang isip.

Ang Pang-Labing Apat na Istasyon: Si Jesus Inilibing sa Tomb

Sa Pang-labing Apat na Istasyon, inihanda na nila si Jesus ay dadalhin sa tomb para ilibing. Pagkatapos ni Joseph, Nicodemus (9) at si John ibinababa nila si Jesus sa Krus, ito ang tradisyon ng Hudyo sa oras ng embalmment at libing, kailangan linisin nila ang kanyang sugat, lagyan ng pabango ang katawan, kailangan takpan ang katawan ng shroud of linen, at kailangan ilibing sa Tomb. Si Jesus na kumpleto ang kanyang misyon upang iligtas ang mga tao, na siya mismo tinanggap at kanyang nagampanan.

Sa pagpapahirap, si Jesus pinaalalahanan tayo na sa lipunan, mayroon mga masamang tao at mayroon din mababait. Ang mabait na tao ang nagpapabalik sa atin mga kapatid.  Nalalaman nila ang katotohanan sa mata ng pananalig. Sa lupa, maraming tao na nabubuhay sa kasalanan, na hindi nila alam na ang espiritwal na buhay ang lubos na kailangan ng kaluluwa na inaakit ng mundo sa passion, sa katayuan, para sa salapi, at katanyagan.  Hindi nila iniisip ang kinabukasan ng kanilang kaluluwa at katawan. Sa isang banda mayroon mga tao na nakita ang totoo na siyang nakakakita ng masama sa mundo, ang immorality sa lipunan, ang paglabag sa batas, sa mga utos at batas ng Diyos. Mayroon mga tao na may kapangyarihan na siya noong umpisa kumikilos na may respeto sa Utos ng Diyos, pagkatapos natapos na gumagawa ayon sa ego, ginagawa ang bagay para sa kanilang pakinabang at nagpapasya na nakakaapekto sa mundo. Ang kanilang pasya ay hindi mali talagang sinasadya nila magpasya laban sa utos ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay maliwanag. Sa mundo, marami mabait na tao at marami rin makasalanan at masamang tao.

Si Jesus pinaalalahanan tayo na maging mabuting halimbawa sa ating mga anak at mga apo, para sa ating kommunidad, upang ipakita ang awa at kabaitan kapag tunay na nakilala ang mga bagay na nanggaling sa Diyos. Ang ating pagibig ay parang pabango sabi niya(10) at ang ating purong puso, tinatanggihan ang kasalanan, katulad ng linen na pinangbalot sa kanyang katawan. Si Jesus ay naghirap sa malupit na hagupit subalit mayroon din tao katulad ng malinis na tela na siyang  umaliw sa kanya at naglilinis na kanyang sugat.  Katulad ng malinis na tela sa bawat panahon, mayroon mga tao na nabubuhay na banal nagpapasalamat sa Diyos at nabatid ang ilaw, matatag sa kanilang buhay. Sila ay kaunti lamang na tao sa lupa, subalit kahit ano ang sitwasyon, sa pamamagitan ng kanilang numero na hindi mahalaga sa mata ng Diyos, sila ang ilaw ng Diyos na gustong makita ang mundo. Ang Diyos laging nag-aanyaya at ang Diyos laging nagsusuporta sa mga taong gustong tumulong sa kapwa, maglingkod sa kommunidad, mabuhay  sa buhay na hindi nag-iisip para sa kanilang sarili kundi tulungan ang mga kapatid, dalhin ang katotohanan sa mga kapatid na lalakia na kanilang nakilala upang tulungan silang bumalik sa Diyos. Ang Diyos maliwanag na nakita ang tao na nabubuhay ng simple sa buhay na siya ay hindi matalino subalit inuukol ang puso, hinahanap ang kababaan o humility sa buhay upang makita ng maliwanag na iba.  Mayroon mga tao na matalino at may kapangyarihan subali ang kanilang pananalig at pagibig sa Diyos ay limitado, dahil hindi sila naniniwala kundi sa kanilang kaalaman at hindi sila naniniwala sa katotohanan, sa tunay na pangyayari na nangyayari sa katapusan ng daigdig.

Ngayon ay paalala sa mga tao na huwag palampasin ang mga bagay na totoo sa mundo. Totoo ang Diyos ginagamit ang simple na tao,upang lumapit sa  lahat ng  mga kapatid ni Kristo sa mundo, na mayroon mensahe. Ang mga bagay na nanggaling sa katotohanan ay walang hanggan, kaya gamitin ang mata, na may pagibig at gamitin ang puso, magdasal sa Banal na Espiritu upang gabayan na mabatid kung isang bagay ay tama o mali at kung ito ay nanggaling sa isip ng mga tao. Ito ay tila simple tingnan at ang trabaho na natapos ng mga tao na siyang nagseserbisyo sa Diyos. Maski ang tao walang alam kahit sa anong bagay, subalit kapag tumanggap sila nga grasya sa Diyos, nagagawa nila ang pambihirang bagay, at ang bawat isa nakikita ang Diyos na tunay na narito sa mundo at ang Diyos ay nagtatrabaho sa mga kapatid na lalaki ni Kristo.  Kapag ang bawat isa binuksan ang kanilang puso at nabuhay na tapat sa Diyos, malalaman nila at makikita ang pagsisiwalat  na ibinigay sa kanila, na magbibigay ng pakinabang kapag tumulong silang ikalat ang mensahe ni Jesus ibinigay sa henerasyon.

Nakumpleto ang paglalahad na 14 na  Istasyon ng Krus ng alas 12:00 ng hapon.

Talibaba:

  1. St.James ang maliit na Apostoles,at Saint Stephen, deacon ( ang unang kristiyanong pinatay) sa pamamagitan ng bato.
  2. Ito ay ukol sa batas ng Diyos, lalo na ang pagmamahal sa lahat at sa kapwa katulad sa ating sarili- hindi batas ng tao.
  3. Sa mga taong namatay, nakita nila ang totoo sa kabilang buhay at sa mga buhay ngayon nakita na nila ang katotohanan.
  4. Ito ay ukol sa purificator na ginagamit ng pari upang pang linis sa precious dugo ng chalice.
  5. Kapag si Jesus ay nagbigay ng mensahe kay L. ito ay ang pagmamahal ng Ama sa anak. Ang esperitwal na Ama si Jesus ay makikita sa John 13:33, John 21:5, Matthew 23 :37, Luke 13:34 and Mark 10:24 at pareho sa mensahe na ibinigay kay St.Faustina ( Diary, 367) Pakiusap pumunta kayo sa website wwwrntte.org.
  6. Ang mensahe ay ukol sa sitwasyon ng mga magulang ang isa sumusunod sa Diyos o parehong magulang subalit ang anak hindi.
  7. Sa pamamagitan bilang taong paghihirap ni Jesus ay natapos na subalit ang kabanalan ay nagpapatuloy pa rin dahil walang limitasyon ang oras o ang lawak sa kanya- ang Diyos nabubuhay “ na walang hanggan” ngayon. Ang Diyos ng dahil sa kanyang walang hanggan pagibig sa atin siya ay naghihirap tuwing tayo ay nagkakasala.
  8. Ang Ina ay Co-redemtrix ( Co- redeemer ) sa doktrina ng Catolico. Ito ang turo na siya ay nakibahagi sa Pagtubos, sa pagtubos ng tao libre siyang sumunod sa buhay ng kanyang anak at gawain. Ang kanyang co- redemption ay nag-umpisa noong sumagot siya ng “fiat” sa Annunciation at nagpatuloy sa Passion, noong sumagot siyang muli ng “Fiat”at tinanggap sa ngalan ng Redeemer, ang grasya sa Kalbaryo.
  9. Joseph of Arimathea at Nicodemus, ang dalawang pariseo ang miyembro ng Jewish Sanhedrin na siyang naniniwala kay Jesus, nakasulat sa Ebanghelyo. Sila ay parehong nakanonized ng simbahan.
  10. Ang espiritu ni Jesus ang naging inspirasyon ni L. noong sinulat niya ang mensahe.

 

error: Content is protected !!