Bago Revelations Eucharist Sa

Ang Dasal para Gumaling sa Pandemya

Share

Ang Dasal para Gumaling sa Pandemya

 

Makapangyarihan sa lahat at walang hanggan Diyos, kami ay nagpapasalamat, pinupuri, pinaparangalan at sumasamba sa iyo. Panginoon Diyos, pakiusap maawa ka sa amin at pagalingin mo kami ayon sa iyong kagustuhan. Pakiusap protektahan mo kami at ang buong mundo sa pandemya. Nawa’y iligtas mo kami at ang bawat isa ay gumising, magsisi at magbalik sa atin maawain Diyos.

 

Inang Maria, pakiusap mangyaring mamagitan sa Diyos para sa amin. Ang regalo ng Anim na Kowtows na itinuro noong mga nakaraang taon ay upang maghanda sa mangyayari tulad nito. Nawa’y ang bawat isa ay maniwala at isagawa ang Anim na Kowtows alang-alang sa mga hindi naniniwala, may sakit at namatay. Panginoon Diyos, pakiusap buksan mo ang puso ng mga tao upang yakapin ang Anim na Kowtows upang magdala ng ilaw at pag-asa sa mundo sa gitna ng takot at pagkataranta.

 

Nawa’y ang aming taimtim na dalangin- sa pamamagitan ng pagsuko at pagtitirapa ng parehong kaluluwa at katawan, isip at puso- ay pakinggan. Panginoon Diyos, pakiusap maawa at tingnan ang aming marupok at mahina kalagayan. Pakiusap protektahan at pagalingin ang amin kaluluwa at katawan at ang lahat ng sangkatauhan sa pandemya. Pakiusap, dalhin mo kami sa ligtas na kanlungan.

 

Hinihiling namin ito sa Pangalan ni Jesukristo, Anak ng Ama at ang ating Panginoon, sa pakikiisa sa Banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!